Preambula

Tieto Všeobecné podmienky používania poskytujú informácie o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na používanie stránok a aplikácií zverejnených spoločnosťami skupiny Groupe SEB a pravidlá platné pre spracúvanie vašich osobných údajov.


Pod pojmom Groupe SEB sa rozumejú všetky spoločnosti priamo alebo nepriamo vlastnené spoločnosťou SEB SA, zapísanou v obchodnom registri v Lyone pod číslom 300 349 636, ktorá má sídlo na adrese 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francúzsko.


Aby ste mohli presne určiť subjekty v Groupe SEB, ktoré zodpovedajú za Stránky alebo Aplikácie, ktoré používate, odporúčame vám pozrieť si Právne oznámenie k dispozícii na Stránke alebo Aplikácii.


Spoločnosti Groupe SEB vlastnia mnoho značiek, najmä TEFAL (alebo T-FAL v závislosti od krajiny), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Viac informácií o spoločnosti Groupe SEB a jej značkách nájdete na našej webovej stránke www.groupeseb.com.


Tieto Všeobecné podmienky používania môžu byť doplnené Osobitnými podmienkami špecifickými pre rôzne Stránky alebo Aplikácie.

Slovník

Na čo odkazujú určené pojmy?

Aplikácia
V príslušných prípadoch to znamená táto mobilná aplikácia vrátane aplikácií, ktoré ú súčasťou našich súvisiacich produktov.


Recenzia
Sú recenzie, ktoré odovzdáte o našich produktoch a súvisiace videá a fotografie, ktoré pridáte na Stránku alebo Aplikáciu, keď je táto funkcia k dispozícii, a ktoré sú viditeľné pre všetkých používateľov.


Všeobecné podmienky používania
Znamená to tieto Všeobecné podmienky používania, ktoré upravujú používanie Stránky alebo Aplikácie.


Všeobecné obchodné podmienky
V príslušných prípadoch to znamená Všeobecné obchodné podmienky pre tovar a/alebo služby, ktoré sú k dispozícii na Stránke alebo Aplikácii.


Komentár(e)
Znamená akúkoľvek správu, text, video, fotku, ktorú pridáte na Stránku alebo Aplikáciu, s výnimkou Recenzií, ktoré vidia všetci používatelia.


Obsah
Sú všetky zvukové a obrazové súbory, obrázky, texty, informácie, databázy, koncepty značiek, logá, technické a grafické riešenia, vzhľad, štruktúra a akákoľvek funkcia bez ohľadu na to, či je alebo nie je chránená právom duševného vlastníctva alebo existujúcimi alebo budúcimi právnymi ustanoveniami, ktoré umiestnime na Stránku alebo Aplikáciu, a/alebo ktorú vám sprístupníme na Stránke alebo Aplikácii.


Cookies
Sú textové súbory, ktoré dokážu identifikovať vás, ako zákazníka a uložiť vaše osobné preferencie (napríklad váš výber jazyka) a informácie týkajúce sa vašej návštevy našich Stránok alebo Aplikácií (vrátane údajov o kliknutí). Tento termín zahŕňa súbory cookies a ostatné sledovače.


Údaje
Sú osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom Stránky alebo Aplikácie, t.j. informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú.


Ochranná známka(y)
Znamená obchodné značky, logá, ochranné známky a akékoľvek iné názvy, ktoré vlastnia spoločnosti Groupe SEB.


My, náš, nás
Znamená Groupe SEB spoločnosť alebo spoločnosti uvedené v Právnom oznámení na Stránke alebo Aplikácii.


Služba(y)
Jednotlivo alebo spoločne znamená akúkoľvek službu a všetky s ňou súvisiace funkcie, ktoré ponúkame na Stránke alebo Aplikácii, bezplatne alebo výmenou za platbu.


Stránka
V príslušných prípadoch to znamená táto webová stránka.


Ty/vy, tvoj/váš
Znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstupuje, prehliada alebo navštevuje Stránku alebo Aplikáciu, či už za profesionálnym účelom alebo nie.


Možnosti, ktoré ponúka Stránka alebo Aplikácia

Súhlas a doplnenie Všeobecných podmienok používania

Vstupom na stránku alebo aplikáciu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Všeobecnými podmienkami používania a všetkými ostatnými podmienkami uvedenými alebo odkázanými v tomto dokumente, platnými v deň prístupu.


Ak odmietate niektorú z povinností alebo podmienok obsiahnutých vo Všeobecných podmienkach používania, nepoužívajte Stránku alebo Aplikáciu. Môžeme kedykoľvek zmeniť celú alebo časť stránky alebo aplikácie, služby a/alebo Všeobecné podmienky používania.


Služby dostupné na Stránkach a Aplikáciách sú pre osoby vo veku 16 rokov a staršie. Nezískavame ani nepoužívame Údaje odosielané neplnoletými.


Ako môžete použiť Stránku alebo Aplikáciu?

Udeľujeme vám nevýhradné, neprenosné, neprevoditeľné právo používať Obsah stránky alebo Aplikácie výlučne na účely používania Stránky alebo Aplikácie v súlade so Všeobecnými podmienkami používania.


Vo všeobecnosti sa zaväzujete dodržiavať platné Všeobecné podmienky používania a právne predpisy.


Konkrétne súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich pravidiel:

 • Používať Stránku alebo Aplikáciu čestne a v súlade s jej účelmi;
 • Nekopírovať celú alebo časť Stránky alebo Aplikácie, nerozmnožovať ju, nepredávať ju, neposkytovať ju na základe licencie, nedistribuovať ju, nepostúpiť ju, neupravovať ju, neprispôsobovať ju, neprekladať ju, neprodukovať od nej odvodené diela, nedeliť ju, nepredložiť ju na reverzné technické operácie, nerozoberať ju alebo nepokúšať sa odvodiť jej zdrojový kód;
 • Neprekonávať ani sa nesnažiť oklamať bezpečnostné pravidlá alebo pravidlá používania Obsahu, poskytované, ​​používané alebo aplikované funkciou Stránky alebo Aplikácie;
 • Nepoužívať systém vírusov, robotov, softvérov alebo podprogramov, aby ste zasiahli alebo sa pokúšali zasahovať do prevádzky Stránky alebo Aplikácie alebo používania Stránky alebo Aplikácie inou osobou;
 • Nezverejňovať ani nepoužívať nepresné alebo zavádzajúce informácie pri používaní Stránky alebo Aplikácie;
 • Nepredstierať totožnosť inej osoby;
 • Nezískavať informácie od iných používateľov, aby ste ich využili na odosielanie komerčných ponúk alebo ich ekvivalentov alebo ich zaradili do služby vytvárajúcej zoznamy.

Pokiaľ ide o písanie a publikovanie Komentárov a/alebo Recenzií, súhlasíte s tým, že:

 • Po celú dobu budete zdvorilí a budete rešpektovať ostatných užívateľov;
 • Nebudete zverejňovať Komentáre a/alebo Recenzie, ktoré poškodzujú práva tretích strán alebo naše práva, najmä práva duševného vlastníctva;
 • Nebudete zverejňovať žiadne Komentáre a/alebo Recenzie, ktoré by mohli byť považované za podnecovanie alebo páchanie trestných činov a priestupkov, šírenie násilných, urážlivých, škodlivých, znevažujúcich, hanlivých, rasistických alebo revizionistických posolstiev, odmietanie vojnových zločinov, súvisiace s predajom akejkoľvek nezákonnej veci a/alebo služby, odmietanie terorizmu, volanie po vražde alebo podnecovanie samovraždy, majú pornografickú alebo pedofilnú povahu, poškodzujú bezpečnosť alebo integritu štátu alebo územia akéhokoľvek druhu bez toho, aby bol tento zoznam vyčerpávajúci;
 • Nebudete používať Stránku alebo Aplikáciu na účely propagácie vlastnej webovej stránky alebo osobnej aplikácie alebo na prenos nevyžiadaných komerčných správ ("spam").

Zverejňovanie Komentárov a/alebo Recenzií

K Stránke alebo Aplikácii môžete pridať Komentár a/alebo Recenziu.

Upozorňujeme, že Komentáre a/alebo Recenzie a informácie, ktoré odošlete na Stránku alebo Aplikáciu, môžu vidieť aj ďalší používatelia.

Zverejňovanie Komentárov a/alebo Recenzií musí spĺňať podmienky príslušnej Charty umiernenosti, na ktorú musíte odkazovať.

Akýkoľvek Komentár alebo Recenzia, ktorý nie je v súlade so Všeobecnými podmienkami používania bude naším prostredníkom, bez predchádzajúceho upozornenia, vymazaný, bez toho, aby o tom autora informoval alebo ho o to požiadal.

Nie sme však zodpovední za Komentáre a/alebo Recenzie sprístupnené na Stránke alebo Aplikácii a neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky týkajúce sa Komentárov a/alebo Recenzií.

Komu patrí Obsah zverejnený na Stránke alebo Aplikácii?

Obsah

Naše práva

Obsah zahŕňajúci Stránku alebo Aplikáciu a súvisiace práva sú vo vlastníctve spoločnosti Groupe SEB vrátane, ale nie výlučne, ​​ochranné známky, dizajny, vzhľady, štruktúry, koncepty, technické a grafické riešenia, databázy, softvéry a ich zdrojové kódy, a úprava a usporiadanie týchto funkcií, zahŕňajúcich Stránku alebo Aplikáciu a Služby, a/alebo tvoriacich základ Stránky alebo Aplikácie a Služieb, a/alebo prechádzajúcich cez Stránku alebo Aplikáciu a Služby, a/alebo sprístupnených prostredníctvom Stránky alebo Aplikácie a Služieb.


Akékoľvek rozmnožovanie, napodobňovanie, prispôsobovanie, upravovanie, zverejňovanie, prenos, skresľovanie, začlenenie do inej stránky, komerčné využitie a/alebo úplné alebo čiastočné opätovné použitie Stránky alebo Aplikácie a/alebo Obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek nosiči, je prísne zakázané a môže predstavovať porušenie, ktoré je podľa Francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve alebo akéhokoľvek iného uplatniteľného právneho predpisu trestné.


Komentáre a recenzie

Vaše práva

Vaše Komentáre a Recenzie sú a zostanú vaším majetkom.


Zaručujete, že vlastníte všetky práva na vaše Komentáre a Recenzie a najmä, že neporušujú práva tretích strán.


Upozorňujeme vás, že Komentáre a Recenzie, ktoré odošlete online, budú začlenené do databázy Stránky alebo Aplikácie, ktoré spravujeme.


Naše práva

Udeľujete nám nasledujúce nevýhradné autorské práva na vaše Komentáre a Recenzie:

 • Právo reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, napodobňovať a prekladať všetky alebo časť Komentárov a Recenzií na akomkoľvek súčasnom alebo budúcom nahrávacom nosiči, a najmä na akomkoľvek serveri alebo pevnom disku, v akomkoľvek formáte a použitím akéhokoľvek spôsobu alebo technológie, známej alebo neznámej v tento deň a akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami, najmä na internete, vrátane stránok tretích strán, intranetu, tlačeného formátu alebo tlačových médií;
 • Právo na poskytnutie sublicencie, výmenou za platbu alebo bezplatne, na práva udelené na základe vyššie uvedenej licencie tretej strane podľa nášho výberu, na vyššie uvedené operácie.

Tieto práva nám boli udelené na všetky komerčné a nekomerčné účely, počas celého trvania príslušného autorského práva, v tento deň a v budúcnosti, po celom svete.


Napríklad, Komentáre a Recenzie ponechané na našich Stránkach alebo Aplikáciách môžu byť reprodukované s vaším pseudonymom na stránkach tretích strán na propagovanie našich produktov.


Zodpovednosť

Kto je zodpovedný za odkazy na iné webové stránky?

Stránka alebo Aplikácia môže poskytnúť prístup na iné webové stránky a/alebo aplikácie prostredníctvom hypertextových odkazov. Tieto stránky a aplikácie nespravujeme a nemôžeme kontrolovať ich obsah.


Z tohto dôvodu nemôžeme, za akýchkoľvek okolností, niesť zodpovednosť za:

 • Obsah a služby poskytnuté na tieto aplikácie a/alebo stránky tretích strán alebo
 • Akékoľvek získavanie a prenos údajov, inštaláciu cookies alebo akýkoľvek iný spôsob za rovnakými účelmi, vykonávaný týmito stránkami a aplikáciami alebo
 • Problémy s bezpečnosťou alebo integritou údajov, hardvéru a softvéru, ktoré sa môžu vyskytnúť, a akékoľvek dôsledky alebo straty, ktoré by mohli vyplynúť z používania týchto aplikácií a/alebo stránok tretích strán.

Vaše používanie týchto aplikácií a/alebo stránok tretích strán môže podliehať dodatočným zmluvným podmienkam, nad ktorými nemáme kontrolu. Používanie stránok a/alebo aplikácií tretích strán je preto na vlastné riziko.


Kto je zodpovedný za prístup na Stránku alebo Aplikáciu?

Nemôžeme zaručiť, že Stránka alebo Aplikácia neobsahuje anomálie, chyby ani programové chyby, ani že je možné ich opraviť, ani že Stránka alebo Aplikácia bude fungovať bez prerušenia alebo poruchy, ani že bude kompatibilná so všetkými typmi hardvéru. Pre overenie, či je Aplikácia kompatibilná s vašim mobilným zariadením, vám preto odporúčame skontrolovať zoznam kompatibility, ktorý je k dispozícii na informačnom liste produktu na Stránke.


Stránka alebo Aplikácia funguje na internete a mobilných sieťach, ktoré sú mimo našej kontroly. Nie sme zodpovední za nedostupnosť Stránky alebo Aplikácie alebo za akékoľvek ťažkosti alebo neschopnosť stiahnuť alebo pristupovať k Obsahu a Službám.


Služba môže byť počas období údržby, aktualizácií alebo úprav neprístupná. V žiadnom prípade nemôžeme niesť zodpovednosť za prerušený prístup k službe v dôsledku údržby, aktualizácie alebo úpravy prevádzky celej alebo časti služby.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť, ukončiť, pozastaviť alebo prerušiť prístup k všetkým alebo časti Stránky alebo Aplikácii, vrátane Obsahu a Služieb, bez predchádzajúceho oznámenia, v súlade s právnymi ustanoveniami. Za žiadnych okolností nemôžeme niesť zodpovednosť, ak stránka alebo aplikácia nie je k dispozícii. Okrem toho si vyhradzujeme právo na dočasné alebo definitívne prerušenie prístupu k Stránke alebo Aplikácii, najmä ak činnosť súvisiaca so Stránkou alebo Aplikáciou skončí obchodnú činnosť alebo v prípade kolektívneho konkurzného konania.


V prípade, že budeme niesť zodpovednosť za stratu neuvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach používania, naša zodpovednosť bude obmedzená len na určité, skutočné, priame straty.


Ochrana súkromia

Ochrana vašich Údajov je pre nás dôležitá. Preto vás vyzývame, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce pravidlá a ak máte akékoľvek otázky, obrátili sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov na adrese: privacy@groupeseb.com.


Spôsob spracúvania vašich Údajov sa môže líšiť v závislosti od toho, či sú získané prostredníctvom Stránky alebo Aplikácie. Ak chcete zistiť prevádzkovateľa údajov pre stránku alebo aplikáciu, ktorú používate, pozrite si časťPrávne upozornenie.


Aké údaje získavame?

V závislosti od Stránky alebo Aplikácie, ktorú používate, získavame rôzne typy Údajov súvisiacich s týmito prvkami:


WEBOVÉ STRÁNKY


Identifikačné údaje

(napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa)

Informácie o vašej domácnosti

(napr. počet detí, rodinný stav)

Prihlasovacie údaje, súbory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje

APLIKÁCIE


Aplikácie týkajúce sa varenia (Actifry, Cookeo alebo Cook4Me, Companion alebo Prep & Cook, Smart & Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Identifikačné údaje

(napr. priezvisko, meno, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo

Informácie o vašej domácnosti

(napr. počet ľudí v domácnosti, počet detí, rodinný stav)


Informácie o vašich potravinových preferenciách

Prihlasovacie údaje, súbory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje

Aplikácie týkajúce sa výrobkov pre domácnosť (My Smart Force, Pure Air)


Identifikačné údaje

(napr. priezvisko, meno, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Informácie o vašej domácnosti

(napr. počet ľudí v domácnosti, počet detí, rodinný stav)


Prihlasovacie údaje, súbory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje


Geolokačné údaje

(iba pre aplikáciu Pure Air)

Aplikácie týkajúce sa osobnej starostlivosti (Body Partner)


Identifikačné údaje

(napr. priezvisko, meno, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)

Informácie o vašej domácnosti

(napr. počet ľudí v domácnosti, počet detí, rodinný stav)


Prihlasovacie údaje, súbory cookies, technické údaje

Údaje o Vás

(výška, hmotnosť, telesné merania)

Anonymizované údaje

Sú tieto Údaje povinné?

Stránku alebo Aplikáciu môžete použiť bez toho, aby ste sa identifikovali alebo nám posielali Údaje. Niektoré Služby alebo funkcie sú však prístupné iba používateľom s účtom. Niektoré z týchto Údajov sú navyše povinné na to, aby spĺňali právne alebo zmluvné požiadavky. Vaše Údaje vždy spracujeme v súlade s platnými právnymi predpismi.


Dôvody na spracúvanie


Slobodne súhlasíte so spracúvaním vašich Údajov

Vaše Údaje musíme spracúvať, aby sme splnili naše zmluvné záväzky

Zákon vyžaduje, aby sme získavali tieto Údaje

Vaše Údaje spracúvame s patričným záujmom, aby sme neustále zlepšovali naše Služby

Povinné Údaje sú pri ich získavaní označené ako povinné; ostatné Údaje sú nepovinné.


Ak nedokončíte vypĺňanie povinných Údajov, nebudete:

 • mať prístup k všetkým alebo časti Služieb Stránky alebo Aplikácie;
 • môcť prijímať produkty alebo Služby, ktoré ponúkame.

Okrem toho, keď sa prihlásite na Stránku alebo Aplikáciu prostredníctvom riešenia tretej strany, najmä v sociálnych sietí, dávate nám súhlas, podľa Všeobecných podmienok používania, na získavanie a spracúvanie Údajov, pre ktoré ste povolili verejné zdieľanie prostredníctvom parametrov riešenia tretej strany. Tieto Údaje preto môžeme použiť na doplnenie informácií, ktoré získavame priamo od vás.


Prečo získavame vaše Údaje?


Získané údaje

Účely

Dôvody na spracúvanie

Pre vytvorenie vášho používateľského účtu a vašich prihlasovacích údajov, ak už máte účet na inej Stránke alebo Aplikácii značky alebo inej značky Groupe SEB. Viac informácií nájdete v časti jeden účet.
Viac informácií nájdete v časti jeden účet.

Pre použitie informácií o Vašich zvykoch a správaní, aby sme vám posielali prispôsobené informácie a ponuky, rešpektujúc Vaše rozhodnutia v tejto veci.

Pre poskytnutie informácie alebo služby vhodnej pre vašu polohu

Na poskytnutie odpovedí na vaše vyhľadávania a informácie ohľadom produktov a služieb, ktoré predávame vrátane použitia nášho nástroja na online čet.

Pre spracovanie všetkých vašich objednávok zadaných na našich Stránkach alebo Aplikáciách, a najmä odosielanie a sledovanie objednaných produktov, tlač faktúr a spracovanie akýchkoľvek sťažností.

Pre poskytnutie prispôsobeného obsahu a ponúk na Stránke alebo Aplikácii, o ktoré sa budete pravdepodobne zaujímať, na základe nainštalovaných súborov cookies. Inštaláciu každého z týchto súborov cookies môžete kedykoľvek spravovať kliknutím na odkaz na každej Stránke alebo v ponuke Aplikácie.

Pre umožnenie vašej dobrovoľnej účasti na dotazníkoch, prieskumoch alebo testoch týkajúcich sa našich produktov a služieb.

Pre umožnenie vašej dobrovoľnej účasti na hrách alebo kvízoch alebo pre prijatie refundácie a sponzorských ponúk na Stránke alebo Aplikácii.

Pre pochopenie používania našich stránok alebo aplikácií a pre zlepšenie ich fungovania pomocou súborov cookies a iných podobných technológií. Viac informácií nájdete v časti Cookies.

Pre vypracovanie prieskumu trhu a analyzovanie trendov za účelom zlepšenia našich produktov a služieb. Údaje, ktoré získavame, nie sú vo formáte, ktorý nám umožní vás identifikovať osobne. Tieto informácie budú spracúvané v súhrnnom formáte, čo znamená, že nemôžeme identifikovať používateľov osobne a môžu byť spojené s inými súhrnnými údajmi súvisiacimi s inými užívateľmi a s údajmi získanými inými subjektmi v našej skupine.

Pre spracúvanie vášho predplatného do adresáru (newsletter)

Pre umožnenie zdieľania informácií z našich Stránok alebo Aplikácií e-mailom alebo na sociálnych sieťach. Viac informácií o funkciách zdieľania na sociálnych sieťach nájdete v časti Cookies.

Pre umožnenie zanechania Komentára alebo Recenzie na našich Stránkach alebo Aplikáciách.

Čo je to jeden účet?

Ponúkame jedinečné, zjednodušené užívateľské prostredie.


Keď vytvoríte užívateľský účet na Stránke alebo Aplikácii patriacej k jednej zo značiek Groupe SEB, môžete použiť ten istý účet na prihlásenie sa na inú Stránku alebo inú Aplikáciu rovnakej alebo inej značky Groupe SEB.


Podobne, keď po prvýkrát vytvoríte účet na Stránke Groupe SEB alebo Aplikácii, môžeme získavať Údaje, ktoré ste nám poslali pred vytvorením vášho účtu, aby sme ho mohli dokončiť. Mohli ste nám, napríklad, poskytnúť Údaje, keď ste volali na našu zákaznícku linku, poslať Údaje pri účasti na predajnej kampani alebo pri registrácii na odber newsletter-u od jednej zo značiek Groupe SEB.


Toto vám uľahčuje registráciu, pretože nemusíte znova zadávať informácie, ktoré ste nám už poskytli.


Tento jeden účet môže byť použitý na správu vašich Údajov, informuje nás o vašich marketingových rozhodnutiach a preferenciách atď. v jednom bode, na vašej stránke zákazníka, pre všetky značky, pre ktoré ste rozpoznaný ako používateľ.


Kto má prístup k mojim Údajom?

Vaše Údaje zdieľame iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a to iba s nasledujúcimi tretími stranami:

 • s našimi partnerskými spoločnosťami, iba ak ste s tým súhlasili;
 • s našimi dodávateľmi, pre plnenie vyššie uvedených účelov alebo na splnenie úlohy v našom mene (vrátane podpory predaja, reklamy, prieskumu trhu alebo služieb zákazníkom a vedenia účtov, dodávok produktov alebo služieb v súčasnosti alebo v budúcnosti alebo výherných losovaní, súťaží alebo propagačných akcií );
 • našim poskytovateľom služieb na správu recenzií. Naši poskytovatelia služieb budú mať prístup k údajom, ktoré sa odošlú po odoslaní Recenzie.
 • s kupcom našej spoločnosti v prípade prevzatia;
 • s treťou stranou, ak je to stanovené alebo povolené zákonom alebo platným právnym ustanovením, súdnym nariadením alebo nariadením, alebo ak je takéto zverejnenie nevyhnutné, ako súčasť vyšetrovania alebo konania na vnútroštátnom území alebo v inej krajine.

Na záver, v súlade s právnymi ustanoveniami (najmä článkom 6 ods. 1 európskeho nariadenia o ochrane údajov a odôvodnením 48 toho istého nariadenia) môžeme vaše Údaje zdieľať so spoločnosťami skupiny Groupe SEB, na interné administratívne účely.


Ak sa prenos, ako je opísané vyššie, uskutoční do krajiny mimo Európskej únie, zavedieme opatrenia na ochranu vašich údajov, podľa platných právnych predpisov. Podobne, ak sa nachádzate mimo EÚ, vaše Údaje budú prenesené v rámci EÚ, kde budú spracúvané v súlade s právnymi ustanoveniami európskeho nariadenia o ochrane údajov.


Ako dlho uchovávate moje Údaje?

Vaše Údaje uchovávame počas trvania obchodného vzťahu a pokiaľ je to potrebné na plnenie účelov stanovených v týchto Všeobecných podmienkach používania. Mimo tohto obdobia budeme vaše Údaje uchovávať iba v súlade s našimi právnymi alebo regulačnými predpismi alebo aby nám umožnili preukázať právo alebo zmluvu.


Moje práva na moje Údaje

Aké sú moje práva?

V súlade s platnými právnymi ustanoveniami garantujeme nasledujúce práva:


Právo na prístup


Môžete požiadať o prístup k všetkým Údajom alebo k ich častiam.


Právo na opravu


Môžete nás požiadať o opravu všetkých alebo časti vašich Údajov, ktoré môžu byť nepresné alebo neaktuálne.


Právo na vymazanie


Môžete nás požiadať, aby sme odstránili všetky alebo časť vašich Údajov, najmä ak Údaje už nie sú potrebné na plnenie účelov, na ktoré boli získané alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Údajov.


Právo namietať


Môžete kedykoľvek vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich Údajov na účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme. Upozorňujeme však na skutočnosť, že bez ohľadu na vašu žiadosť budeme musieť pokračovať v spracúvaní vašich údajov, ak existujú legitímne alebo presvedčivé dôvody, ktoré odôvodňujú ich spracúvanie, alebo s cieľom vytvoriť, uplatniť alebo brániť zákonné práva.


Právo na obmedzenie


Môžete požiadať o spracúvanie vašich Údajov v obmedzenej miere (bez spracúvania, iba ich uchovávanie) v nasledujúcich prípadoch:
1) po dobu potrebnú na overenie správnosti vašich Údajov po výzve na potvrdenie správnosti vašich Údajov;
2) ak sa domnievate, že spracúvanie je nezákonné a požadujete radšej obmedzené použitie Údajov, ako ich vymazanie
3) ak už dlhšie nepotrebujeme spracúvať vaše Údaje, ale vy stále potrebujete tieto Údaje na zaznamenávanie, uplatnenie alebo obranu svojich práv;
4) ak máte námietky voči spracúvaniu vašich Údajov a chcete ich obmedziť pri vykonávaní kontrol, aby ste zistili, či legitímne dôvody, ktoré poskytneme, odôvodňujú naše pokračujúce spracúvanie Údajov.


Právo na prenosnosť


Môžete požiadať, aby boli vaše Údaje exportované tretej strane, keď ste dali svoj súhlas na získavanie Údajov alebo keď boli vaše Údaje získavané počas plnenia zmluvy.


Právo na odvolanie súhlasu


Na spracúvanie vyžadujúce váš súhlas () môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.


Právo na kontrolu vašich údajov po vašej smrti


Máte právo poslať nám vaše pokyny o tom, čo robiť s vašimi Údajmi po vašej smrti.


Ako môžem uplatniť svoje práva?

Vaše práva môžete uplatniť kliknutím na odkaz o správe údajov na vašej stránke zákazníka, priamo na stránke „Kontaktujte nás“ alebo kontaktovaním nášho oddelenia služieb zákazníkom na telefónnom čísle uvedenom na Stránke alebo Aplikácii.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.


Vaše marketingové preferencie

V súlade s vašimi preferenciami môžete získavať propagačné a obchodné ponuky, ktoré vás, na základe vášho profilu, pravdepodobne zaujímajú, o produktoch a službách ponúkaných na Stránkach a Aplikácii jednej alebo viacerých značiek Groupe SEB poštou, e-mailom, SMS a prípadne vo forme oznámení a od našich partnerov.

Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť neprijímať takéto marketingové správy, prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v správe alebo prostredníctvom parametrov pre upozornenia na vašom smartfóne alebo tablete alebo prihlásením sa na vašu stránku zákazníka.


Zabezpečenie osobných údajov

Zabezpečenie a dôverný charakter údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, majú pre nás veľký význam.Preto podnikáme všetky primerané kroky na to, aby sme tieto údaje ochránili pred zneužitím, zásahmi, stratou, neoprávneným prístupom, pozmeňovaním alebo zverejňovaním.V našej databáze nie sú uložené žiadne z vašich bankových údajov ani informácie o kreditných kartách.Všetky takéto údaje spracováva náš externý poskytovateľ finančných služieb a všetky prenosy či prevody takýchto finančných údajov sú zabezpečené protokolom SSL.


Cookies

Správa Cookies

Počas vášho používania Stránky alebo Aplikácie môžu byť cookies nainštalované do vášho zariadenia, najmä do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu.

Naše používanie Cookies podlieha vášmu výslovnému, predchádzajúcemu, konkrétnemu súhlasu, ktorý je udelený pred inštaláciou na vašom zariadení. Váš súhlas získame prostredníctvom banneru, ktorý obsahuje jasné, jednoznačné informácie o účeloch, na ktoré sa budú Cookies používať a informácie o tom, ako namietať voči používaniu súborov Cookies.

Poskytnutím vášho súhlasu súhlasíte s tým, že budete používať súbory cookies v súlade s týmito pravidlami. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies, môžete ich deaktivovať podľa pokynov uvedených nižšie na stránke „Ako môžem deaktivovať voliteľné súbory cookies“


Čo je súbor Cookie?

Cookies sú textové súbory, ktoré dokážu identifikovať vás, ako zákazníka a uložiť vaše osobné preferencie (napríklad váš výber jazyka) a technické informácie (vrátane údajov o kliknutí).

Môžeme tiež použiť webové tag-y známe tiež ako „pixel tagy“ alebo „Clear GIF“ alebo podobnú technológiu používanú na kontrolu toho, ako používate našu Stránku alebo Aplikáciu a na to, ktoré stránky našej stránky alebo aplikácie navštevujete.


Okrem toho do našich aplikácii začleňujeme nástroje SDK (Software Development Kit), ktoré umožňujú používať funkcie podobné súborom cookie a webovým signálom.Zhromažďujú napríklad technické informácie a údaje o využití, ako sú identifikátory mobilných zariadení a údaje o interakcii s našimi aplikáciami.


Na čo slúžia súbory cookie?

Súbory cookie nám môžu pomôcť rozpoznať konkrétny prehliadač alebo zariadenie, uchovávať preferencie používateľov, zabezpečovať určité funkcie a zhromažďovať informácie o vašich interakciách s nami, naším obsahom a našimi správami.Pokiaľ s vami napríklad komunikujeme prostredníctvom e-mailu vo formáte HTML, webové signály nás informujú o vašej aktivite, okrem iného o tom, či ste správu dostali a otvorili, klikli na nejaký odkaz, prípadne vykonali nejakú inú interakciu s obsahom. Tieto informácie potom môžeme kombinovať s ďalšími údajmi, ktoré sme získali v minulosti.


Aké sú súbory Cookies používame?

Na Stránke alebo Aplikácii používame rôzne typy Cookies:


Súbory cookie, ktoré nie sú predmetom vášho súhlasu


„Potrebné“ súbory cookie umožňujú prístup k základným funkciám Stránky alebo Aplikácie. Sú užitočné pri poskytovaní, vývoji, údržbe, ochrane a zdokonaľovaní našich stránok/aplikácií (napr. na zapamätanie obsahu vášho nákupného košíka). Súbory cookie používané na „personalizáciu“ nie sú potrebné, ale uľahčujú používanie stránky/aplikácie a spríjemňujú vám prácu (napr. zachovanie zvoleného jazyka). Môžete ich odstrániť pomocou parametrov vo vašom prehliadači, ale bez týchto Cookies nebudete môcť správne používať Stránku alebo Aplikáciu.


Voliteľné cookies


Súbory cookies, koré slúžia na „prispôsobenie obsahu“ umožňujú prispôsobiť zobrazovanie produktov a služieb v závislosti od vášho prehliadania stránky/aplikácie.


„Analýza užívateľov“ Cookies nám umožňujú analyzovať návštevnosť, výkonnosť obsahu našej propagácie, trendy, používanie, identifikovať akékoľvek poruchy Stránky alebo Aplikácie, porozumieť spôsobu, akým používate naše stránky/aplikácie. To nám pomôže zlepšiť vašu skúsenosť, ako aj dizajn a obsah Stránky alebo Aplikácie, aby sme vyhoveli vašim potrebám. Na tento účel používame službu Google Analytics. Informácie o tom, ako spoločnosť Google používa informácie zhromaždené prostredníctvom tejto stránky získate kliknutím na tento odkaz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


„Reklamné“ Cookies umožňujú nám a našim dcérskym spoločnostiam, partnerom alebo poskytovateľom tretích strán, ako sú sociálne siete (napr. Facebook), ponúkať, predávať a propagovať produkty a služby. Používajú sa na odosielanie vhodnej reklamy týkajúcej sa vašich záujmov, ako je uvedené na našich Stránkach/v našich aplikáciách alebo pri prehliadaní internetu vrátane sociálnych sietí. Súbory cookie môžu tiež uľahčovať, riadiť a merať výkonnosť reklám zobrazovaných alebo vysielaných nami alebo prostredníctvom nás. Umožňujú tiež obmedzenie reklamy alebo výber publika, najmä na sociálnych sieťach. V niektorých prípadoch sa potom údaje získané zo súborov cookie kombinujú s osobnými údajmi (vrátane vašej e-mailovej adresy), ktoré ste nám poskytli pri vytvorení účtu alebo účasti na komerčnej operácii, ak ste súhlasili s prijímaním prispôsobených komerčných ponúk a informácií. Reklamné súbory cookie môžu používať naši partneri alebo poskytovatelia tretích strán. Ak odmietnete reklamné súbory Cookies, bude sa na našej Stránke alebo Aplikácii, alebo na internete zobrazovať ďalej iba necielená reklama.


Súbory cookie „sociálnych médií“ sa používajú na to, aby vám umožnili zdieľať váš názor o našej webovej stránke/aplikácii na sociálnych sieťach alebo zdieľať obsah (napr. tlačidlá v aplikácii „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi“) alebo vytvoriť si účet prostredníctvom „pripojenia cez sociálne siete“. Výrobcovia softvérov sociálnych médií preto ukladajú Cookies do vášho zariadenia, aby získali a dostali informácie o používaní týchto služieb zdieľania.


Ako môžem deaktivovať voliteľné súbory Cookies?

Pri prvej návšteve Stránky alebo Aplikácie vás o prítomnosti týchto Cookies informuje banner a vyzve vás, aby ste uviedli svoje preferencie.


Inštaláciu každého z týchto Cookies môžete kedykoľvek spravovať kliknutím na odkaz uložený na každej stránke Stránky alebo v ponuke Aplikácie.


Inštaláciu nepovinných súborov cookie tretích strán môžete odmietnuť v nastaveniach svojho prehliadača. Niektoré prehliadače môžu inštaláciu takýchto súborov odmietať v predvolenom nastavení.Za účinnosť týchto nastavení však neručíme.Ak chcete mať istotu úplnej kontroly nad správou súborov cookie inštalovaných naším webom alebo našou aplikáciou, odporúčame používať správcu súborov cookie.


Platné právo - príslušná právomoc

1/ Ak žijete mimo Spojených štátov amerických: Tieto Všeobecné pravidlá používania sú podmienené platným právom v mieste vášho bydliska. V prípade, že nebude dosiahnutá mierová dohoda, všetky spory budú postúpené kompetentným súdom.


2/ Ak žijete v Spojených štátoch amerických: bez ohľadu na zásady kolízie právnych poriadkov upravujú tieto Podmienky používania a akýkoľvek spor akéhokoľvek druhu, ktorý by mohol medzi nami vzniknúť, zákony štátu New Jersey.


a) Povinné záväzné arbitrážne konanie.Zmluvné strany, týchto Všeobecných podmienok používania, sa dohodli, že konečné a záväzné arbitrážne konanie na individuálnom základe bude jediným a výhradným fórom a opatrením pre akékoľvek, a zároveň všetky spory a nároky, ktoré nemožno vyriešiť neformálne, a ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo vyplynú z vášho nákupu, našej služby, Stránky alebo Aplikácie alebo týchto Všeobecných podmienok používania. Bez ohľadu na vyššie uvedené, akýkoľvek spor alebo nárok týkajúci sa patentu, autorských práv, ochrannej známky, obchodného tajomstva, ochrany súkromia alebo práv týkajúcich sa publicity nebude riešený v arbitrážnom konaní a namiesto toho sa zmluvné strany dohodnú, že takýto spor bude riešený výhradne na štátnom alebo federálnom súde Essex County, New Jersey a zmluvné strany súhlasia s výhradnou právomocou a miestom konania na týchto súdoch. Zmluvné strany týmto potvrdzujú a súhlasia s tým, že sa federálny arbitrážny zákon a federálne arbitrážne právo vzťahujú na arbitrážne konanie, podľa týchto Všeobecných podmienok používania (navzdory akejkoľvek inej voľbe právneho ustanovenia).

Arbitrážne konanie podľa týchto Všeobecných podmienok používania bude vedené Americkou arbitrážnou asociáciou („AAA“). Pri nárokoch, ktoré sú nižšie alebo sa rovnajú 75 000 USD (s výnimkou poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a údajných represívnych škôd alebo sankcií), sa budú uplatňovať Pravidlá spotrebiteľskej arbitráže AAA; pri nárokoch nad 75 000 USD sa budú uplatňovať pravidlá obchodnej arbitráže AAA. Pravidlá AAA sú dostupné na https://www.adr.org.


Akékoľvek oznámenie o arbitrážnom konaní by nám malo byť zaslané na túto adresu:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Upustenie od žaloby: V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI BUDE ARBITRÁŽNE KONANIE PREBIEHAŤ VÝLUČNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE BEZ PRÁVA, ABY AKÉKOĽVEK SPORY BOLI RIEŠENÉ NA ZÁKLADE HORMADNEJ ŽALOBY ALEBO NA ZÁKLADE ZAHŔŇAJÚCOM NÁROKY, PODANÉ ZÁSTUPCOM V MENE OSTATNÝCH OSôB.
Spory nesmú byť spojené alebo konsolidované, ak sa na tom písomne ​​nedohodnú všetky zmluvné strany. Žiadne arbitrážne odškodné alebo rozhodnutie nebude mať žiadny vylučujúci účinok, pokiaľ ide o otázky alebo nároky v akomkoľvek spore s niekým, kto nie je menovanou zmluvnou stranou v arbitrážnom konaní.
V prípade, že sa toto UPUSTENIE OD HROMADNEJ ŽALOBY považuje za nevynútiteľné, potom akákoľvek takáto žaloba môže prebiehať iba na súde príslušnej jurisdikcie bez poroty a nie v arbitrážnom konaní.


c) Vzdanie sa práv, vrátane súdneho konania s porotou. Súhlasom s arbitrážnym konaním, zmluvné strany rozumejú a súhlasia s tým, že sa vzdávajú svojich práv na pokračovanie v iných dostupných procesoch riešenia, ako sú súdne konanie alebo správne konanie, na urovnanie sporov. Pravidlá arbitrážneho konania sú rôzne. Neexistuje sudca alebo porota a preskúmanie arbitrážneho rozhodnutia je veľmi obmedzené. OBAJA ĎALEJ SÚHLASÍME, ŽE ČI BUDE NÁROK VYRIEŠENÝ V ARBITRÁŽNOM KONANÍ ALEBO NA SÚDE, OBE ZMLUVNÉ STRANY SA VZDÁVAJÚ AKÝCHKOĽVEK PRÁV NA SÚDNE KONANIE S POROTOU TÝKAJÚCICH SA AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV ALEBO SPOROV.

X