Bakgrund

Dessa allmänna användarvillkor innehåller information om de bestämmelser som är tillämpliga på användningen av webbplatser och applikationer tillhörande Groupe SEB-bolag, samt även bestämmelser tillämpliga på behandling av dina personuppgifter.


Begreppet "Groupe SEB" avser alla bolag som direkt eller indirekt ägs av SEB SA, ett bolag registrerat i Lyons handels- och bolagsregister med nummer 300 349 636, och som har sitt registrerade kontor på 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrike.


I syfte att konkret avgöra vilka entiteter inom Groupe SEB som är ansvariga för Webbplatsen eller Applikationen du använder, rekommenderar vi att du tar del av det Legala Meddelandet som finns tillgängligt på Webbplatsen / Applikationen.


Group SEB-bolagen äger ett stort antal varumärken, i synnerhet TEFAL (eller T-FAL beroende på land), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. För mer information rörande Groupe SEB samt dess varumärken, vänligen se vår hemsida www.groupeseb.com.


Dessa allmänna användarvillkor kan komma att kompletteras av Särskilda Villkor som är specifika för den relevanta Webbplatsen / Applikationen.

Ordlista

Vad avses med det relevanta begreppet?

Applikation
Avser, om tillämpligt, denna mobilapplikation, inklusive inbäddade applikationeri våra anslutna produkter.


Recension
avser de recensioner som du skickar avseende våra produkter, samt videor och foton som du tillför Webbplatsen / Applikationen när denna funktion är tillgänglig och som är synliga för alla användare.


Användarvillkor
avser dessa allmänna villkor rörande användning av Webbplatsen / Applikationen.


Försäljningsvillkor
avser, om tillämpligt, de allmänna villkoren avseende försäljning av varor och/eller tjänster tillgängliga på Webbplatsen / Applikationen.


Kommentar(er)
avser varje meddelande, text, video och foto som du tillför Webbplatsen / Applikationen, med undantag för Recensioner, som är synliga för alla användare.


Innehåll
avser alla ljud- och videofiler, bilder, texter, information, databaser, Varumärkeskoncept, logotyper, tekniska och grafiska lösningar, utseenden, strukturer och alla funktioner oavsett om dessa är skyddade genom någon immateriell rättighet eller genom någon nuvarande eller framtida bestämmelse, som vi inkluderar eller på annat sätt gör tillgänglig för dig på Webbplatsen / Applikationen.


Kakor (cookies)
avser textfiler genom vilka det är möjligt att identifiera dig som kund och spara dina personliga preferenser (t.ex. dina språkval), samt information om ditt besök på Webbplatsen / Applikationen (innefattat klickström- och klickflödesdata). Begreppet innefattar kakor och andra "trackers".


Data
avser de personuppgifter som vi samlar in genom Webbplatsen / Applikationen, dvs. den information som direkt eller indirekt identifierar dig.


Varumärke(n)
avser de kommersiella märken, logotyper, varumärken och andra namn som ägs eller innehas av Groupe SEB-bolag.


vi, vår/våra, oss
avser det eller de Groupe SEB-bolag som anges i det Legal Meddelandet på Webbplatsen / Applikationen.


Tjänst(er)
avser tillsammans eller var för sig, varje tjänst och alla funktioner kopplade till denna som vi utan eller mot ersättning tillhandahåller på Webbplatsen / Applikationen.


Webbplatsen
avser, om tillämpligt, denna webbplats.


du, din
avser varje fysisk eller juridisk person som oavsett om som så sker i professionellt syfte eller inte, får tillgång till, använder eller besöker Webbplatsen / Applikationen.


Möjligheterna som erbjuds genom Webbplatsen/Applikationen

Godkännande och ändring av Användarvillkoren

Genom att besöka Webbplatsen / Applikationen, accepterar du att omfattas av dessa Användarvillkor, samt alla andra villkor som gäller när besöket sker, oavsett om de anges häri eller om de hänvisas till.


Om du inte accepterar någon av skyldigheterna eller bestämmelserna i Användarvillkoren, vänligen använd då inte Webbplatsen / Applikation. Vi kan när som helt komma att ändra hela eller delar av Webbplatsen / Applikationen, Tjänsterna och/eller Användarvillkoren.


Tjänsterna som är tillgängliga på våra Webbplatser och Applikationer är avsedda för personer över 16 år. Vi vare sig samlar in eller använder Data som sänds av en minderårig.


Hur kan du använda Webbplatsen / Applikation?

Vi beviljar dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Innehållet på Webbplatsen / Applikationen i (enda) syfte att använda Webbplatsen / Applikationen i enlighet med Användarvillkoren.


Du accepterar att följa Användarvillkoren och de legala skyldigheter som gäller.


Du accepterar särskilt att följa nedanstående bestämmelser:

 • Att använda Webbplatsen / Applikationen på ett ärligt sätt och i enlighet med dess syften;
 • Att inte kopiera hela eller delar av Webbplatsen / Applikationen, samt att inte reproducera, sälja, licensiera, distribuera, överlåta, modifiera, justera eller producera arbeten hänförliga till Webbplaten / Applikationen, eller på annat sätt genomföra eller låta genomföra någon form av "reverse engineering" med avseende på Webbplatsen / Applikationen eller att försöka härleda dess källkod;
 • Att inte kringgå eller riskera säkerhets- eller användarreglerna för Innehållet som tillhandahålls, används eller tillämpas i en funktion på Webbplatsen / Applikationen;
 • Att inte använda virus, robotar, mjukvara eller program för att störa eller försöka störa driften av Webbplatsen / Applikationen;
 • Att inte publicera eller införa oriktig eller vilseledande information vid användning av Webbplatsen / Applikationen;
 • Att inte använda någon annan persons identitet;
 • Att inte samla in information från andra användare i syfte att skicka kommersiella erbjudanden eller motsvarande.

Vad gäller utformning och publicering av Kommentarer och/eller Recensioner accepterar du följande:

 • Att alltid vara artig och visa respekt för andra användare;
 • Att inte publicera Kommentarer och/eller Recensioner som skadar tredje parts eller våra rättigheter, särskilt immateriella rättigheter;
 • Att inte publicera Kommentarer och/eller Recensioner som bl.a. (nedanstående förteckning är inte tänkt att vara uttömmande) kan anses uppmuntra till, eller genom vilka det begås, brottsliga handlingar; genom vilka våldsamma, kränkande, skadliga, förnedrande, förolämpande, rasistiska eller revisionistiska meddelanden och budskap sprids; genom vilka krigsbrott eller terrorism hyllas eller förnekas; som är kopplade till försäljning av illegala föremål och/eller tjänster; som är av pornografisk eller pedofilisk natur; eller som skadliga för en stats eller ett territoriums säkerhet eller integritet;
 • Att inte använda Webbplatsen / Applikationen i syfte att publicera din egna webbplats / personliga applikationer, eller för att överföra icke begärd kommersiell kommunikation ("spam").

Publicering av Kommentarer och/eller Recensioner

Du har möjlighet att lägga till Kommentarer och/eller Recensioner till Webbplatsen / Applikationen.

Vi påminner dig om att Kommentarerna och/eller Recensionerna och informationen som du skickar till Webbplatsen / Applikationen kan ses av andra.

Publiceringen av Kommentarer och/eller Recensioner måste följa villkoren för de tillämpliga Modereringsreglerna, vilka du måste ta del av.

Varje Kommentar eller Recension som inte följer Användarvillkoren kommer att tas bort av vår moderator utan förvarning, information till, eller på annat sätt utan förfrågan om tillåtelse från, författaren.

Vi är emellertid inte ansvariga för Kommentarer och/eller Recensioner som har gjorts tillgängliga på Webbplatsen / Applikationen, och vi ger inte några uttryckliga eller underförstådda garantier gällande Kommentarerna och/eller Recensionerna.

Vem tillhör Innehållet som publiceras på Webbplatsen / Applikationen?

Innehåll

Våra rättigheter

Innehållet på Webbplatsen / Applikationen och de därtill hörande rättigheterna, ägs av Groupe SEB innefattat, men inte begränsat till, Varumärkena, design, utseende, struktur, koncept, tekniska och grafiska lösningar, databaser, mjukvara och dess källkod, funktionernas arrangemang och layout, som omfattas av Webbplatsen / Applikationen och Tjänsterna, och/eller som utgör grunden för Webbplatsen / Applikationen och Tjänsterna, och/eller som överförs via Webbplatsen / Applikationen och Tjänsterna, och/eller som gjorts tillgängliga genom Webbplatsen / Applikationen.


Varje form av reproduktion, framställning, anpassning, modifiering, publicering, överföring, förvrängning, integration i en annan webbplats, kommersiell exploatering och/eller hel eller delvis återanvändning av Webbplatsen / Applikationen och/eller innehållet, oavsett sätt och sammanhang, är strikt förbjudet och kan utgöra ett intrång straffbart enligt fransk immatrialrättslagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning.


Kommentarer och Recensioner

Dina rättigheter

Dina Kommentarer och Recensioner är och förblir din egendom.


Du garanterar att du har alla rättigheter till dina Kommentarer och Recensioner och särskilt att de inte kränker eller gör intrång i någon annans rättigheter.


Vänligen notera att Kommentarerna och Recensionerna som du lägger upp online kommer att införlivas i Webbplatsenss / Applikationens databas som hanteras av oss.


Våra rättigheter

Du beviljar oss följande icke-exklusiva rättighet över dina Kommentarer och Recensioner:

 • Rätten att reproducera, modifiera, anpassa, framställa och översätta hela eller delar av Kommentarerna och Recensionerna i eller på vilket nuvarande eller framtida inspelningsmedium som helst, och särskilt på vilken server eller hårddisk som helst, i vilket format och genom vilken process eller teknologi som helst (oavsett om dessa för närvarande är kända eller okända), samt i alla former av kommunikation (särskilt på internet, innefattat webbplatser tillhörande tredje part, Intranät, skriftliga format eller i tryckt media).
 • Rättigheten att till vilken tredje part vi så önskar, bevilja (med eller utan en rätt för oss till betalning) underlicenser för rättigheterna som vi enligt licensen ovan beviljats.

Rättigheterna som vi beviljats gäller i hela världen och avser alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål, och gäller från denna dag under hela giltigheten av den relevanta upphovsrätten.


Som exempel kan nämnas att Kommentarer och Recensioner som du lämnar på våra Webbplatser / Applikationer, kan bli reproducerade (med ditt pseudonym) på webbsidor tillhörande tredje part i samband med marknadsföring av våra produkter.


Ansvar

Vem är ansvarig för länkar till andra webbplatser?

Webbplatsen / Applikation kan genom hyperlänkar ge tillgång till andra webbplatser och/eller applikationer. Vi hanterar inte sådana webbplatser och applikationer och har ingen möjlighet att kontrollera dess innehåll.


Av denna anledning kan vi inte under någon omständighet hållas ansvariga för:

 • Innehållet och tjänsterna som erbjuds på sådana tredjepartsapplikationer och/eller webbplatser, eller
 • Insamling och överföring av data, installation av kakor (cookies), eller andra processer med samma syfte, som utförs av dessa webbplatser eller applikationer, eller
 • Säkerhets- eller integritetsproblem avseende data, hårdvara eller mjukvara som du kan uppleva, samt varje annan form av konsekvens, förlust eller skada som kan uppkomma genom användning av sådana tredjepartsapplikationer och/eller webbplatser.

Din användning av dessa tredjepartsapplikationer och/eller webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor som vi inte kontrollerar. Användning av tredjepartswebbplatser och/eller -applikationer sker därför på din egna risk.


Vem är ansvarig för tillgång till Webbplatsen / Applikationen?

Vi kan inte garantera att Webbplatsen / Applikationer är fri från fel, buggar eller andra problem, eller att dessa kan bli åtgärdade. Vi kan inte heller garantera att Webbplatsen / Applikationen kommer att fungera utan avbrott, eller att den är kompatibel med alla typer av hårdvara. Vi rekommenderar dig därför att gå igenom kompatibilitetslistan som finns tillgänglig i produktinformationsbladet på Webbplatsen, för att kontrollera om din mobila enhet är kompatibel med Applikationen.


Webbplatsen / Applikation görs tillgänglig på internet och mobila nätverk, vilka vi inte kontrollerar. Vi är inte ansvariga för otillgänglighet av Webbplatsen / Applikationen, eller för andra problem med att ladda ner eller få tillgång till Innehållet och Tjänsterna.


Tjänsten kan vara otillgänglig under perioder för underhåll, uppdateringar eller modifieringar. Vi kan inte hållas ansvariga för något fall av avbruten eller utebliven åtkomst till Tjänsterna som ett resultat av underhålls-, uppdaterings- eller modifieringsarbete avseende hela eller delar av Tjänsten.


Vi förbehåller oss rätten att i enlighet med gällande rätt, när som helst och oavsett anledning, utan förvarning modifiera, avsluta, stänga av eller avbryta tillgången till hela eller delar av Webbplatsen / Applikationen, innefattat Innehållet och Tjänsterna. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga i fall Webbplatsen / Applikationen är otillgänglig. Vidare förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller definitivt avbryta tillgången till Webbplatsen / Applikationen, särskilt om verksamheten som är relaterad till Webbplatsen / Applikationen upphör, eller i händelse av att SEB blir föremål för nsolvensförfaranden.


För det fall vi hålls ansvariga för skada som inte följer av Användarvillkoren, ska vårt ansvar vara begränsat till den faktiska direkta skadan.


Personuppgiftspolicy

Skydd av din Data är viktigt för oss. Av denna anledning ges du möjligheten att noggrant läsa följande bestämmelser, samt att kontakta vårt dataskyddsombud på: privacy@groupeseb.com., om du har några frågor.


Hur din Data behandlas kan variera beroende på om den samlas in via en Webbplats eller en Applikation. För information om vem som är personuppgiftsansvarig för Webbplatsen / Applikationen du använder, vänligen se det Legalt Meddelande


Vilken data samlar vi in?

Vi samlar in olika typer av Data enligt nedan beroende på vilken Webbplats / Applikation du använder:


WEBBPLATSER


Personlig data

(t.ex. efternamn, förnamn, adress och e-mailadress och telefonnummer)

Information om ditt hushåll

(t.ex. antal i personer i hushåller, antal barn och civilstånd)


Inloggningsuppgifter, kakor (cookies) och teknisk data

Anonymiserad data

APPLIKATIONER


Applikationer relaterade till matlagning (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Personlig data

(t.ex. efternamn, förnamn, adress och e-mailadress och telefonnummer)

Information om ditt hushåll

(t.ex. antal i personer i hushåller, antal barn och civilstånd)


Information om dina matpreferenser

Inloggningsuppgifter, kakor (cookies) och teknisk data

Anonymiserad data

Applikationer relaterade till hushållsprodukter (My Smart Force, Pure Air)


Personlig data

(t.ex. efternamn, förnamn, adress och e-mailadress och telefonnummer)

Information om ditt hushåll

(t.ex. antal i personer i hushåller, antal barn, civilstånd och husdjur)

Inloggningsuppgifter, kakor (cookies) och teknisk data

Anonymiserad data


Geografisk data

(endast for Pure Air applikationen)

Applikationer relaterade till personvård (Body Partner)


Personlig data

(t.ex. efternamn, förnamn, adress, e-mailadress och telefonnummer)

Information om ditt hushåll

t.ex. antal personer i hushållet, antal barn och civilstånd)


Inloggningsuppgifter, kakor (cookies) och teknisk data

Hälsorelaterad data

(längd, vikt, kroppsmått)

Anonymiserad data

Är denna Data obligatorisk?

Du kan använda Webbplatsen / Applikationen utan att identifiera dig själv eller skicka Data till oss. Dock är vissa Tjänster och funktioner endast tillgängliga till användare med ett konto. Vidare är viss Data obligatorisk för att möta legala och kontraktuella krav. Vi kommer alltid att behandla din Data i enlighet med gällande rätt.


Grunder för behandlingen


Du samtycker till behandling av din Data

Vi behöver behandla din Data för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden

Vi måste samla in Data enligt lagkrav

Vi har ett legitimt behov av att behandla din Data för att kontinuerligt förbättra våra tjänster

Obligatorisk Data är markerad som sådan när den samlas in; annan Data är frivillig.


Om den obligatoriska Datan inte kan samlas in kommer det inte vara möjligt att:

 • få tillgång till hela eller delar av tjänsterna på Webbplatsen / Applikationen;
 • få produkterna och Tjänsterna vi erbjuder.

Vidare, när du loggar in på Webbplatsen / Applikationen genom tredjepartslösningar, i synnerhet sociala medier, så godkänner du att vi i enlighet med Användarvillkoren, samlar in och behandlar Data för vilken du har godkänt delas offentligt via parametrarna i tredjepartslösningen. Vi får därför använda denna Data för att komplettera den information vi inhämtar direkt från dig.


Varför samlar vi in din Data?


Insamlad Data

Grund för behandling

Syfte

För att skapa ditt användarkonto och dina inloggningsuppgifter, om du redan har ett konto på en annan Webbplats / Applikation tillhörande samma varumärke eller ett annat av Groupe SEB:s varumärken.
För mer information se avsnittet om det gemensamma kontot.

För att använda information om dina vanor och ditt beteende i syfte att skicka personlig information och erbjudanden, baserade på dina val.

För att ge dig information eller tillhandahålla en tjänst lämplig för din geografiska placering.

För att ge svar på dina sökningar och informationsefterfrågningar angående de produkter och tjänster som vi säljer, inklusive genom användning av vårt chattverktyg online.

För att hantera de beställningar som du gör på våra Webbplatser / Applikationer; i synnerhet för att kunna leverera och följa de beställda produkterna, utfärda fakturor och hantera eventuella klagomål.

För att på Webbplatsen / Applikationen kunna erbjuda sådant anpassat innehåll och sådana erbjudanden som troligtvis kommer vara av intresse för dig baserat på installerade kakor (cookies). Du kan hantera installationen av varje sådan kaka (cookie) när som helst, genom att klicka på länken på varje sida av Webbplatsen / i Applikationens meny.

För att låta dig frivilligt besvara frågeformulär eller delta i undersökningar och tester kopplade till våra produkter och tjänster.

För att du frivilligt ska kunna delta i spel och frågetävlingar, eller för att du ska kunna ta del av ersättnings- och sponsringserbjudanden som görs tillgängliga på Webbplatsen / Applikationen.

För att förstå, genom användandet av kakor (cookies) och andra liknande teknologier, hur våra Webbplatser / Applikationer används och hur de kan förbättras. För mer information, vänligen se avsnittet om kakor (cookies).

För att genomföra marknadsundersökningar och analysera trender i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Den data vi samlar in är inte i ett format som gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen. Informationen kommer hanteras i ett aggregerat format, vilket innebär att vi inte kan identifiera användare personligen. Information kan komma att kombineras med annan aggregerad data kopplad till andra användare, och med data som samlats ihop av andra enheter inom vår koncern.

För att kunna hantera dina prenumerationer på utskickslistor (nyhetsbrev).

För att möjliggöra för dig att dela information från vår Webbplats / Applikation genom e-mail eller på sociala medier. För mer information om delningsfunktionerna på sociala medier, var god se avsnittet om kakor (cookies).

För att låta dig lämna kommentarer eller Recensioner på våra Webbplatser / Applikationer.

Vad avses med det gemensamma kontot?

Vi erbjuder en unik och förenklad användarupplevelse.


När du skapar ett användarkonto på en Webbplats eller Applikation tillhörande något av Groupe SEB:s varumärken, kan du därför använda samma konto för att logga in på en annan Webbplats eller Applikation kopplad till samma varumärke eller något annat av Groupe SEB:s varumärken.


När du för första gången skapar ett konto på en Groupe SEB Webbplats eller Applikation, kan vi på liknande sätt samla in den Data som du har skickat till oss innan du skapade ditt konto, så att vi kan färdigställda detsamma. Som exempel kan du ha tillhandahållit oss Data när du ringt till vår kundtjänst, skickat Data när du deltagit i en säljkampanj eller när du skrivit upp dig för ett nyhetsbrev från ett av Group SEB:s varumärken.


Det här gör det lättare för dig att registrera dig, eftersom du inte på nytt behöver ange all information som du redan har tillhandahållit oss.


Det gemensamma kontot gör det möjligt för dig att från ett och samma ställe på din kundsida, kunna hantera din Data för alla varumärken (för vilka du känns igen som användare), samt meddela oss dina marknadsföringsval och preferenser, m.m.


Vem kan komma åt min Data?

Vi delar din Data endast när det är absolut nödvändigt, och endast till följande tredje parter:

 • våra samarbetspartners (men endast om du har samtyckt till detta);
 • våra leverantörer, för att uppfylla de syften som beskrivits ovan eller för att fullgöra en uppgift för vår räkning (innefattat försäljningsstöd, annonsering, marknadsundersökningar, kundservice, hantering av konton, tillhandahållande av produkter eller tjänster nu eller i framtiden, eller i samband med tävlingar, lotterier eller kampanjer);
 • till våra tjänsteleverantörer för hantering av Recensioner. Våra tjänsteleverantörer kommer ha tillgång till de Data du skickar när du lämnar in en Recension.
 • till köparen av vårt företag i samband med en försäljning eller övertagande;
 • till en tredje part när så är föreskrivet eller godkänt enligt lag, dom eller föreskrift, eller om sådant utlämnade är nödvändigt som del i en nationell eller utländsk utredning, undersökning eller process.

Slutligen kan vi i enlighet med gällande rätt (särskilt Art 6(1) i den Europeiska Dataskyddsförordningen och i skäl 48 i förordningen), komma att dela din Data med Groupe SEB bolag för interna administrativa syften.


Om en överföring enligt ovan genomförs till ett land utanför EU, kommer vi vidta åtgärder som är lämpliga enligt gällande rätt för att skydda din Data. Om du på motsvarande sätt befinner dig utanför EU, kommer din Data att överföras inom EU där den kommer att behandlas i enlighet med gällande regler enligt den Europeiska Dataskyddsförordningen.


Hur länge lagrar ni min Data?

Vi lagrar din Data under tiden för det kommersiella samarbetet och så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla de syften som anges i Användarvillkoren. Därefter kommer vi endast lagra din Data för att uppfylla våra legala eller regulatoriska krav, samt för att säkra bevis för en rättighet eller ett avtal.


Mina rättigheter avseende min Data

Vilka är mina rättigheter?

I enlighet med gällande rätt garanterar vi dig följande rättigheter:


Rätten att få tillgång till data


Du kan begära att få tillgång till all eller delar av din Data.


Rätten till korrigeringar


Du kan begära att vi korrigerar all eller delar av din Data som är felaktigt eller inaktuell.


Rätten att få data raderad


Du kan begära att vi ska radera all eller delar av din Data, särskilt om Datan inte längre är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka den har samlats in, eller om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av Datan.


Rätten att göra invändningar


Du kan när som helst invända mot att din Data får behandlas för de syften eller legitima intressen vi grundar behandling på. Vi vill dock uppmärksamma dig på att vi oavsett din begäran kan vara tvungna att fortsätta behandla din data om det finns legitima eller tvingande anledningar som rättfärdigar hanteringen, eller för att etablera, utöva eller försvara legala rättigheter.


Rätten att begränsa


Du kan begära att din Data ska behandlas på ett begränsat sätt (ingen behandling, endast lagring) i följande fall:
i) under den period som krävs för att kontrollera riktigheten av din Data med anledning av att du ifrågasatt riktigheten av din Data;
ii) om du anser att behandlingen är olaglig och begär begränsad användning av Datan istället för att den raderas;
iii) om vi inte längre behöver hantera din Data men du fortfarande har ett behov av Datan för att registrera, utöva eller försvara dina rättigheter;
iv) om du invänder mot behandlingen av din Data och du vill begränsa användningen av den under tiden kontroller utförs för att fastställa om det finns legitima anledningar som rättfärdigar en fortsatt hantering av din Data.


Rätten till dataportabilitet


Du kan begära att din Data överförs till en tredje part när du har samtyckt till insamling av din Data eller när din Data har samlats in i samband med utförandet av ett avtal.


Rätten att återkolla samtycke


För behandling som kräver ditt samtycke () kan du återkalla ditt samtycke när som helst.


Rätten till kontroll över din Data efter din död


Du har rätt att skicka oss instruktioner avseende vad vi ska göra med din Data efter din död.


Hur utövar jag mina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter genom att klicka på länken om datahantering på din kundsida, genom att gå direkt till sidan "kontakta oss", eller genom att kontakta vår kundtjänst på telefonnumeret som anges på Webbplatsen / Applikationen.

Du har också rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet.


Dina marknadsföringsval

I enlighet med dina val kan du genom post, e-post, SMS och push-notiser, och om tillämpligt från våra samarbetspartners, få kampanj- och reklamerbjudanden (som baserat på din profil troligtvis är av intresse för dig) rörande produkter eller tjänster som erbjuds på Webbplatserna och Applikationerna tillhörande ett eller flera av Groupe SEB:s varumärken.

Du kan när som helst, antingen genom avanmälningslänken i meddelandet eller via inställningarna på din smartphone eller surfplatta för pushnotiser, eller genom att logga in på din kundsida, välja att inte få sådana marknadsföringsmeddelanden.


Säkerhet för personuppgifter

Vi är noga med att hålla de personuppgifter vi samlar in och sparar om dig säkra och konfidentiella.Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, störningar och förlust, såväl som obehörig åtkomst, modifiering eller utlämnande.Varken bank- eller kreditkortsinformation finns registrerad i vår databas.All bank- eller kreditkortsinformation behandlas av vår externa leverantör av finansiella tjänster och alla överföringar av sådan finansiell information ska enbart utföras med SSL-skydd.


Kakor (cookies)

Hantering av Kakor (cookies)

I samband med din användning av Webbplatsen / Applikationen, kan Kakor komma att installeras på din enhet, i synnerhet på din dator, surfplatta eller smartphone.

Vår användning av Kakor förutsätter ditt på förhand uttryckliga och specifika samtycke, som ska ges innan installation på din enhet sker. Vi erhåller ditt godkännande genom en ruta som innehåller tydlig och uttrycklig information rörande vilka syften som Kakorna kommer att användas för, samt information kring hur man invänder mot användningen av Kakor.

Genom att ge ditt medgivande godkänner du användningen av Kakorna i enlighet med denna policy. Om du inte godkänner användningen av Kakorna, kan du avaktivera dessa genom att följa instruktionerna nedan på sidan "Hur kan jag avaktivera valfria Kakor"


Vad är en Kaka?

Kakor är en textfil som gör det möjligt att identifiera dig som en kund och som sparar dina personliga val och preferenser (t.ex. dina språkval) och teknisk information (innefattat klickström- och klickflödesdata).

Vi kan även använda taggar, även känt som "pixeltaggar" eller "Clear GIF" eller liknande teknologi som används för att kontrollera hur du använder Webbplatsen / Applikationen och för att se vilka sidor av vår Webbplats / Applikation du använder.


Vi integrerar också programutvecklarpaket, så kallade ”Software Development Kits” (SDK:er), i våra applikationer. De har ungefär samma funktion som cookies och webb-beacons.SDK:er samlar till exempel in teknisk information och användningsinformation såsom identifiering av mobilenheter och dina interaktioner med våra applikationer.


Vad är cookies till för?

Vi kan använda cookies för att känna igen din webbläsare eller enhet, lagra dina inställningar, tillhandahålla vissa funktioner och samla in information om dina interaktioner med oss, vårt innehåll och vår kommunikation.Om vi till exempel kommunicerar med dig via e-post i HTML-format får vi information via webb-beacons om dina aktiviteter, bland annat om du har tagit emot och öppnat vår e-post, klickat på en länk eller på annat sätt interagerat med vårt innehåll och den informationen kan kombineras med annan tidigare insamlad information.


Vilka Kakor använder vi?

Vi använder olika typer av Kakor på Webbplatsen / Applikationen:


Kakor som inte behöver ditt medgivande


"Nödvändiga" Kakor tillåter dig att få tillgång till de viktiga funktionerna på Webbplatsen / Applikationen. De är användbara för att tillhandahålla, utveckla, underhålla, skydda och förbättra våra Webbplatser / Applikationer (t.ex. för att komma ihåg innehållet i din kundvagn). Kakor för "personanpassning" är inte nödvändiga, men de gör det lättare att använda Webbplatsen / Applikationen och gör din upplevelse användarvänlig (t.ex. för att behålla valt språk). Du kan radera dessa via inställningarna på din webbläsare men du kan inte använda Webbplatsen / Applikationen korrekt utan dessa Kakor.


Kakor som behöver ditt medgivande


Kakor för "innehållsanpassning" gör det möjligt att personanpassa visningen av produkter och tjänster efter din navigering på Webbplatsen / Applikationen.


Kakor för "besöksmätning" låter oss att analysera trafik, resultaten av vårt kampanjinnehåll, trender, användning, identifiering av störningar på Webbplatsen / Applikationen och hjälper oss att förstå användningen av våra Webbplatser / Applikationer. Detta hjälper oss att förbättra din upplevelse samt designen och innehållet på Webbplatsen / Applikationen, i syfte att möta dina behov. Vi använder Google Analytics för detta ändamål. Du hittar information om hur Google använder information som samlas in via Webbplatsen på den här länken: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


Kakor för "annonsering" gör det möjligt för oss och våra dotterbolag, partner eller tredjepartsleverantörer som sociala nätverk (t.ex. Facebook) att skicka erbjudanden och marknadsföra och framhäva produkter och tjänster. De används för att skicka lämpliga annonser, kopplade till dina intressen, som visas på Webbplatsen / Applicationen eller när du surfar på internet, inklusive i sociala nätverk. Kakor kan också underlätta, hantera och mäta effekten av annonser som visas eller sänds av oss eller via oss. De tillåter också begränsning av annonsering eller urval av målgrupp, särskilt i sociala nätverk. I vissa fall kombineras data från Kakor med personuppgifter (inklusive din e-postadress) som du har försett oss med när du skapade ett konto eller deltog i en kommersiell aktivitet, om du har accepterat att ta emot personanpassade kommersiella erbjudanden och information. Kakor för annonsering kan användas av våra partners eller tredjepartsleverantörer. Om du avvisar annonserings-Kakor kommer endast opersonliga annonser fortsätta att visas på Webbplatsen / Applikationen eller på internet.


Kakor för "Sociala medier" används för att låta dig ge din åsikt om Webbplatsens / Application on social networks, or to share the innehåll (t.ex. programknapparna "Dela" eller "Gilla") eller låta dig skapa ditt konto via "Social Connect". Sociala medier lagrar därför Kakorna på din enhet, för att hämta och ta emot information rörande din användning av dessa delningstjänster.


Hur kan jag avaktivera valfria Kakor?

Första gången du besöker Webbplatsen / Applikationen, kommer en ruta att informera dig om närvaron av dessa Kakor och du kan då ange dina preferenser.


Du kan också när som helst hantera installationen av var och en av dessa Kakor genom att klicka på länken på varje sida på Webbplatsen / Applikationen.


I inställningarna för din webbläsare kan du avvisa installation av cookies från tredje part som inte är obligatoriska. Det kan till och med vara så att din webbläsare som standard hindrar installation av cookies från tredje part som inte är obligatoriska.Vi kan dock inte garantera effektiviteten hos sådana inställningar.För att säkerställa att du har full kontroll över hanteringen av de cookies som finns på vår webbplats och i vår applikation rekommenderar vi att du använder cookie-hanteraren.


Tillämplig lag – jurisdiktion

1/ Om du bor utanför USA: Dessa Användarvillkor omfattas av de tillämpliga lagarna på platsen du bor. Om en förlikning inte kan nås ska alla tvister avgöras av de behöriga domstolarna


2/ Om du bor i USA: lagarna i staten New Jersey styr, utan hänsyn till principen om internationell privaträtt, dessa användningsvillkor och eventuella tvister av vad slag de vara månde som kan uppstå mellan oss.


a) Obligatoriskt bindande skiljeförfarande. Parterna till dessa Användarvillkor accepterar att slutgiltigt och bindande skiljeförfarande på individuell basis ska utgöra det enda och exklusiva forumet för och sättet att avgöra tvister och anspråk som på något sätt är kopplade till eller uppstår ur ditt köp, vår tjänst, Webbplatsen / Applikationen eller dessa Användarvillkor och som inte informellt kan lösas av parterna frivillig basis. Oaktat ovan är parterna överens om att tvister eller anspråk avseende patent, upphovsrätter, varumärken, företagshemligheter, integritets- och dataskydd eller publiceringsrättigheter, inte ska avgöras genom skiljeförfarande utan istället ska avgöras exklusivt av federala eller delstatsdomstolar i Essex County, New Jersey. Parterna samtycker härmed till att dessa domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa sådana tvister. Parterna erkänner och överenskommer härmed att "Federal Arbitration Act" och federal lagstiftning angående skiljeförfarande ska tillämpas på skiljeförfaranden enligt dessa Användarvillkor (oavsett andra lagvalsbestämmelser).

Skiljeförfarande enligt dessa Användarvillkor ska administreras av American Arbitration Association ("AAA"). För anspråk som inte överstiger 75 000 USD (exklusive rättegångskostnader och krav avseende "punative damages" och "penalties"), ska AAA:s "Commercial Arbitration Rules" tillämpas. AAA-reglerna är tillgängliga på https://www.adr.org.


Varje meddelande om skiljeförfarande bör skickas till oss på följande adress:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Avstående från rätten till grupptalan. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA SKILJEFÖRFARANDE SKE ENDAST PÅ EN INDIVIDUELL BASIS UTAN RÄTT ATT FÅ EN TVIST AVGJORD PÅ GRUNDVAL AV GRUPPTALAN ELLER PÅ GRUNDVAL AV ANSPRÅK FRAMSTÄLLDA Å ANDRAS VÄGNAR GENOM "PÅSTÅDD REPRESENTATIV KAPACITET" (EN. PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF OTHERS).
Tvister får inte sammanläggas såvida parterna inte skriftligen samtyckt därtill. Inget beslut eller skiljedom ska ha någon preklusionsverkan vad gäller frågor eller krav i tvister som involverar någon som inte är part i skiljeförfarandet.
För det fall avståendet från rätten till grupptalan är ogiltigt eller overkställbart, får en eventuell grupptalan endast föras i behörig domstol utan jury (och inte inom ramen för ett skiljeförfarande).


c) Avstående av rättigheter, innefattat rätten till prövning av jury. Genom att acceptera skiljeförfarande accepterar parterna att frånsäga sig och avstå från sina rättigheter att åberopa andra tvistelösningsförfaranden för att lösa sina potentiella tvister, t.ex. domstols- eller administrativa förfaranden. Skiljedomsreglerna är annorlunda. Det finns ingen domare eller jury och möjligheterna till granskning av en skiljemans beslut är begränsade. OAVSETT OM EN TVIST SKA AVGÖRAS GENOM SKILJEFÖRFARANDE ELLER GENOM DOMSTOL, FRÅNSÄGER VI OSS BÅDA RÄTTEN ATT FÅ EN TVIST AVGJORD AV EN JURY.

X