Preambuła

Niniejsze Ogólne warunki korzystania z usług zawierają informacje dotyczące zasad korzystania z witryn i aplikacji udostępnianych przez spółki z grupy Groupe SEB, a także zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.


Termin Groupe SEB oznacza wszystkie spółki należące pośrednio lub bezpośrednio do spółki SEB SA zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyon pod numerem 300 349 636, z siedzibą pod adresem 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully (Francja).


W celu dokładnego ustalenia podmiotów z grupy Groupe SEB odpowiedzialnych za Witrynę lub Aplikację, z której Państwo korzystają, należy zapoznać się z Informacją prawną dostępną w danej Witrynie lub Aplikacji.


Spółki z grupy Groupe SEB są w posiadaniu licznych marek, w tym w szczególności TEFAL (lub T-FAL w zależności od państwa), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Więcej informacji na temat Groupe SEB oraz marek stanowiących jej własność znajdą Państwo na stronie internetowejwww.groupeseb.com.


Niniejsze Ogólne warunki korzystania z usług mogą zostać uzupełnione Warunkami szczególnymi obowiązującymi w odniesieniu do danej Witryny lub Aplikacji.

Definicje

Czego dotyczą poniższe pojęcia?

Aplikacja
Oznacza (odpowiednio) niniejszą aplikację mobilną, w tym aplikacje wbudowane w naszych podłączonych produktach.


Opinia
Oznacza zamieszczoną przez Państwa opinię na temat naszych produktów, a także powiązane zdjęcia i nagrania wideo zamieszczone przez Państwa w Witrynie lub Aplikacji (jeśli istnieje taka możliwość), które są widoczne dla wszystkich użytkowników.


Warunki korzystania
Oznacza niniejsze Ogólne warunki korzystania z usług regulujące zasady korzystania z Witryny/Aplikacji.


Warunki sprzedaży
Oznacza (odpowiednio) Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług dostępnych w Witrynie lub Aplikacji.


Komentarz(e)
Oznacza wszelkie wiadomości, teksty, nagrania wideo i zdjęcia zamieszczane przez Państwa w Witrynie lub Aplikacji, z wyjątkiem Opinii, widoczne dla wszystkich użytkowników.


Treści
Oznacza wszelkie pliki audio i wideo, a także zdjęcia, teksty, informacje, bazy danych, koncepcje marek, logo, rozwiązania techniczne i graficzne, wygląd, strukturę i wszelkie inne cechy chronione lub niechronione przez prawo własności intelektualnej lub inne obecne lub przyszłe przepisy prawa, które są przez nas zamieszczane w Witrynie lub Aplikacji lub które są Państwu udostępniane za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji.


Cookies
Oznacza pliki tekstowe pozwalające na zidentyfikowanie Państwa jako klienta i zachowanie informacji na temat Państwa preferencji (np. w zakresie wyboru języka) oraz informacji na temat Państwa wizyt w Witrynach lub Aplikacjach (w tym danych clickstream). Pojęcie to obejmuje zarówno pliki cookies, jak i inne technologie śledzące.


Dane
Oznacza dane osobowe zbierane przez nas za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji, tj. informacje służące zidentyfikowaniu Państwa w sposób pośredni lub bezpośredni.


Znak towarowy (znaki towarowe)
Oznacza marki handlowe, logo, znaki towarowe i wszelkie inne nazwy stanowiące własność spółek z grupy Groupe SEB.


My, nasze, nas
Oznacza spółkę lub spółki z grupy Groupe SEB wskazane w Informacji prawnej zawartej w Witrynie lub Aplikacji.


Usługa (usługi)
Oznacza wszelkie (razem lub osobno) usługi i funkcje z nimi związane, które są przez nas odpłatnie lub nieodpłatnie oferowane w Witrynie lub Aplikacji.


Witryna
Oznacza (odpowiednio) niniejszą stronę internetową.


Państwo, Państwa
Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odwiedzającą lub przeglądającą Witrynę lub Aplikację zarówno w celach prywatnych, jak i zawodowych.


Możliwości oferowane przez Witrynę/Aplikację

Akceptacja i zmiana Warunków korzystania

Korzystając z Witryny lub Aplikacji akceptują Państwo niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie inne postanowienia przedstawione poniżej, obowiązujące w dniu skorzystania z Witryny lub Aplikacji.


W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na którekolwiek spośród zobowiązań lub postanowień zawartych w Warunkach korzystania, prosimy o niekorzystanie z Witryny lub Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany całości lub części Witryny, Aplikacji lub Usług, a także Warunków korzystania, w dowolnym czasie.


Usługi dostępne za pośrednictwem naszych Witryn i Aplikacji są przeznaczone dla osób w wieku 16 lat lub więcej. Nie zbieramy i nie korzystamy z danych przesłanych przez osoby nieletnie.


W jaki sposób można korzystać z Witryny lub Aplikacji?

Udzielamy Państwu niewyłącznego, niezbywalnego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Treści znajdujących się w Witrynie lub Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Witryny lub Aplikacji w sposób zgodny z Warunkami korzystania.


Niniejszym zobowiązują się Państwo postępować zgodnie z Warunkami korzystania oraz obowiązującymi przepisami prawa.


W szczególności zobowiązują się Państwo do:

 • Korzystania z Witryny / Aplikacji w dobrej wierze i zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Powstrzymania się od kopiowania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania na podstawie licencji, dystrybucji, cedowania, modyfikowania, dostosowywania lub sporządzania przekładu Witryny lub Aplikacji w całości lub w części, a także tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych, poddawania ich dekompilacji lub inżynierii odwrotnej, naruszania ich integralności lub poddawania próbom wydobycia kodu źródłowego;
 • Powstrzymania się od obchodzenia lub dezaktywowania funkcjonujących w ramach Witryny / Aplikacji zabezpieczeń lub zasad korzystania z udostępnianych tamże Treści;
 • Powstrzymania się od korzystania z wirusów, robotów, oprogramowania lub podprogramów mających na celu zakłócenie działania Witryny / Aplikacji lub korzystanie z Witryny / Aplikacji przez inne osoby;
 • Powstrzymania się od publikowania lub zamieszczania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji podczas korzystania z Witryny / Aplikacji;
 • Powstrzymania się od podawania się za inne osoby;
 • Powstrzymania się od zbierania informacji od innych użytkowników w celach przesyłania im ofert handlowych lub podobnych informacji oraz umieszczania ich na listach mailingowych.

W zakresie tworzenia i publikowania Komentarzy i Opinii są Państwo zobowiązani:

 • Zawsze okazywać innym użytkownikom należny szacunek;
 • Nie publikować Komentarzy lub Opinii naruszających prawa przysługujące nam lub jakimkolwiek osobom trzecim, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej;
 • Nie publikować Komentarzy lub Opinii, które mogą być uznane m.in. za podżeganie do popełnienia lub popełnienie przestępstwa, rozpowszechnianie treści zawierających przemoc, obraźliwych, szkodliwych, szkalujących, zniesławiających, rasistowskich lub rewizjonistycznych, jak również treści popierających zbrodnie wojenne, odnoszących się do sprzedaży nielegalnych towarów i usług, popierających terroryzm, nawołujących do zabójstwa lub podżegających do popełnienia samobójstwa, treści o charakterze pornograficznym lub pedofilskim oraz treści naruszających w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo lub integralność jakiegokolwiek państwa lub terytorium;
 • Nie korzystać z Witryny / Aplikacji w celu promowania własnej strony internetowej lub aplikacji, a także w celu przekazywania niezamawianych informacji handlowych (tzw. spamu).

Zamieszczanie Komentarzy i Opinii

Mają Państwo możliwość zamieszczania w Witrynie / Aplikacji Komentarzy i Opinii.

Przypominamy, że Państwa Komentarze i Opinie, a także inne informacje zamieszczane przez Państwa w Witrynie / Aplikacji są widoczne dla innych użytkowników.

Zamieszczanie Komentarzy i Opinii powinno odbywać się zgodnie z Zasadami moderacji, do których powinni się Państwo stosować.

Wszelkie Komentarze i Opinie niezgodne z Warunkami korzystania będą usuwane przez moderatora bez powiadamiania autora i bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

Bez względu na powyższe nie ponosimy odpowiedzialności za treść Komentarzy i Opinii udostępnianych w Witrynie / Aplikacji i nie udzielamy żadnych (wyraźnych lub dorozumianych) gwarancji w odniesieniu do Komentarzy i Opinii.

Kto jest właścicielem Treści zamieszczanych w Witrynie / Aplikacji?

Treści

Nasze prawa

Treści składające się na Witrynę / Aplikację oraz związane z nimi prawa stanowią własność Groupe SEB. Powyższe obejmuje, między innymi, znaki towarowe, projekty, wygląd, strukturę, koncepcje, rozwiązania techniczne i graficzne, bazy danych, oprogramowanie i ich kody źródłowe, a także wzajemne położenie i układ wspomnianych elementów - składające się na Witrynę lub Aplikację i Usługi, lub stanowiące podstawę Witryny / Aplikacji i Usług, lub też przesyłane za pośrednictwem Witryny / Aplikacji i Usług, lub też udostępniane za pomocą Witryny / Aplikacji i Usług.


Zwielokrotnianie, odtwarzanie, dostosowywanie, modyfikowanie, podawanie do publicznej wiadomości, przesyłanie, przedstawianie w nieprawdziwym świetle, włączanie do innej strony, wykorzystywanie w celach handlowych lub wykorzystywanie w całości lub w części Witryny / Aplikacji lub Treści, w dowolny sposób i w dowolnym medium jest zabronione i może podlegać karze na mocy prawa własności intelektualnej Republiki Francuskiej lub innych obowiązujących przepisów.


Komentarze i Opinie

Państwa prawa

Państwa Komentarze i Opinie są i zawsze będą Państwa własnością.


Niniejszym zaświadczają Państwo, że posiadają Państwo wszelkie prawa do Państwa Komentarzy i Opinii, w szczególności zaś, że wspomniane Komentarze i Opinie nie naruszają praw osób trzecich.


Niniejszym informujemy, że zamieszczane przez Państwa Komentarze i Opinie będą włączane do zarządzanej przez nas bazy danych Witryny / Aplikacji.


Nasze prawa

Niniejszym udzielają nam Państwo następujących niewyłącznych praw autorskich do swoich Komentarzy i Opinii:

 • Prawo do zwielokrotniania, modyfikowania, dostosowywania, przedstawiania i tłumaczenia całości lub części Komentarzy i Opinii na wszelkich nośnikach istniejących obecnie i w przyszłości, w tym w szczególności na wszelkich serwerach i dyskach twardych, w dowolnym formacie i z wykorzystaniem dowolnych procesów lub technologii znanych lub nieznanych w dniu obecnym, za pomocą dowolnych środków komunikacji, w szczególności Internetu, a w tym za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, sieci Intranet, w formie wydruków lub innych nośników drukowanych;
 • Prawo do udzielania, odpłatnie lub nieodpłatnie, sublicencji w zakresie praw przyznanych na mocy licencji, o której mowa powyżej, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich według naszego uznania, w odniesieniu do czynności, o których mowa powyżej.

Wskazane powyżej prawa są nam udzielane w zakresie wszelkich komercyjnych i niekomercyjnych celów, przez cały okres obowiązywania odpowiednich praw autorskich, począwszy od dnia dzisiejszego, na terenie całego świata.


Na przykład, Komentarze i Opinie zamieszczone w naszych Witrynach / Aplikacjach mogą być zwielokrotniane wraz z Państwa pseudonimem na stronach internetowych osób trzecich w celach związanych z promocją naszych produktów.


Odpowiedzialność

Kto ponosi odpowiedzialność za łącza do innych stron?

Witryna / Aplikacja może umożliwiać dostęp do innych stron internetowych lub aplikacji poprzez hiperłącza. Ponieważ strony te i aplikacje znajdują się poza naszą kontrolą, nie mamy wpływu na znajdujące się na nich treści.


W związku z powyższym, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • Treści i usługi dostępne w aplikacjach lub na stronach internetowych osób trzecich, lub
 • Gromadzenie lub przesyłanie danych, instalację plików cookies lub wszelkie inne procesy służące tym samym celom, które są prowadzone na stronach i w aplikacjach, o których mowa powyżej, lub
 • Problemy z bezpieczeństwem lub integralnością danych, sprzętu i oprogramowania, których mogą Państwo doświadczyć oraz wszelkie konsekwencje i ewentualne straty wynikające z korzystania z wyżej wspomnianych stron lub aplikacji osób trzecich.

Korzystanie przez Państwa z aplikacji lub stron internetowych osób trzecich może podlegać dodatkowym warunkom, na które nie mamy żadnego wpływu. W związku z powyższym, korzystanie z nich następuje na Państwa własne ryzyko.


Kto odpowiada za dostęp do Witryny i Aplikacji?

Nie możemy zagwarantować, że Witryna / Aplikacja jest wolna od anomalii, błędów czy zakłóceń, ani też, że tego typu anomalie, błędy i zakłócenia mogą zostać usunięte. Nie możemy także zagwarantować, że Witryna / Aplikacja będzie funkcjonować bez żadnych awarii, ani też że będzie kompatybilna z wszelkimi urządzeniami. W związku z powyższym, w celu sprawdzenia, czy Aplikacja jest kompatybilna z Państwa urządzeniem mobilnym, zalecamy zapoznanie się z wykazem kompatybilnych urządzeń znajdującym się w Witrynie.


Witryna / Aplikacja działa w Internecie i w sieciach mobilnych, które znajdują się poza naszą kontrolą. Nie odpowiadamy za brak dostępności Witryny / Aplikacji, ani za jakiekolwiek trudności w pobieraniu lub uzyskiwaniu dostępu do Usług lub Treści.


Usługa może być niedostępna w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych, instalowania aktualizacji i wprowadzania zmian. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usługi w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych, instalowania aktualizacji lub wprowadzania zmian w odniesieniu do całości lub części Usługi.


Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, przerywania lub zaprzestawania świadczenia dostępu do całości lub części Witryny / Aplikacji, w tym do Treści lub Usług, bez uprzedniego powiadamiania i zgodnie z przepisami prawa. W związku z powyższym, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność Witryny / Aplikacji. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego przerywania dostępu do Witryny / Aplikacji, w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności związanej z Witryną / Aplikacją lub w przypadku zbiorowego postępowania upadłościowego.


W przypadku pociągnięcia nas do odpowiedzialności z tytułu strat niewymienionych w niniejszych Warunkach korzystania, nasza odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do pewnych i faktycznie poniesionych strat bezpośrednich.


Polityka prywatności

Ochrona Państwa Danych jest dla nas ważna. W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi zasadami oraz, w przypadku jakichkolwiek pytań, do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: privacy@groupeseb.com.


Sposób przetwarzania Państwa Danych może się zmieniać w zależności od tego, czy Dane te są zbierane za pośrednictwem Witryny czy Aplikacji. Aby dowiedzieć się kto jest administratorem danych osobowych dla Witryny / Aplikacji, z której Państwo korzystają, prosimy zapoznać się z Informacją prawną.


Jakie dane zbieramy?

W zależności od Witryny / Aplikacji, z której Państwo korzystają, zbieramy różne rodzaje Danych w odniesieniu do:


STRONY INTERNETOWE


Dane służące do identyfikacji

(np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

Informacje dotyczące gospodarstwa domowego

(np. liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, stan cywilny)

Dane dotyczące logowania, plików cookies, informacje techniczne

Dane zanonimizowane

APLIKACJE


Aplikacje związane ze sztuką kulinarną (Actifry, Cookeo / COOK4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Cake Factory, Steam'up)


Dane służące do identyfikacji

(np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

Informacje dotyczące gospodarstwa domowego

(np. liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, stan cywilny)

Informacje dotyczące Państwa preferencji kulinarnych

Dane dotyczące logowania, plików cookies, informacje techniczne

Dane zanonimizowane

Aplikacje związane z artykułami gospodarstwa domowego (My Smart Force, Pure Air)


Dane służące do identyfikacji

(np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

Informacje dotyczące gospodarstwa domowego

(np. liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, stan cywilny, zwierzęta domowe)

Dane dotyczące logowania, plików cookies, informacje techniczne

Dane zanonimizowane


Dane geolokalizacyjne

(wyłącznie dla celów aplikacji Pure Air)

Aplikacje związane z higieną osobistą (Body Partner)


Dane służące do identyfikacji

(np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

Informacje dotyczące gospodarstwa domowego

(np. liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, stan cywilny)

Dane dotyczące logowania, plików cookies, informacje techniczne

Dane dotyczące dobrostanu

(wzrost, waga, wymiary ciała)

Dane zanonimizowane

Czy podanie tych Danych jest obowiązkowe?

Mogą Państwo korzystać z Witryn / Aplikacji bez ujawniania tożsamości oraz przesyłania nam jakichkolwiek Danych. Jednakże pewne Usługi i funkcje są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy założyli konto. Podanie pewnych Danych jest ponadto konieczne z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i wymogi umowne. Państwa Dane są przez nas przetwarzane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Podstawy przetwarzania


Wyrażają Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich Danych

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne ze względu na wiążące nas zobowiązania umowne

Zbieranie danych jest naszym ustawowym obowiązkiem

Przetwarzamy Państwa dane w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem w celu stałego ulepszania świadczonych przez nas Usług

Dane zbierane obowiązkowo są odpowiednio oznaczane w momencie ich zbierania. Pozostałe dane są opcjonalne.


W przypadku niepodania danych obowiązkowych, nie będą Państwo mogli:

 • uzyskać dostępu do całości lub części Usług świadczonych za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji;
 • otrzymywać oferowanych przez nas produktów lub Usług.

Ponadto, logowanie w Witrynie lub Aplikacji za pośrednictwem usługi zewnętrznej, w tym w szczególności portalu społecznościowego, jest jednoznaczne z upoważnieniem nas, zgodnie z postanowieniami Warunków korzystania, do zbierania i przetwarzania Danych oznaczonych przez Państwa jako dane publiczne w ramach wskazanej powyżej usługi zewnętrznej. Możemy zatem korzystać z Danych, o których mowa powyżej, w celu uzupełnienia informacji, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.


W jakim celu zbieramy Państwa Dane?


Zbierane dane

Cele

Podstawy przetwarzania

W celu utworzenia Państwa konta użytkownika i danych do logowania w przypadku, gdy mają Państwo już konto w innej Witrynie lub w innej Aplikacji związanej z tą samą marką lub inną marką należącą do Groupe SEB.
Więcej informacji znajdą Państwo w części poświęconej kontom zintegrowanym.

Do wykorzystywania informacji na temat Państwa zwyczajów, nawyków i zachowań w celu przekazywania Państwu spersonalizowanych informacji i ofert, przy poszanowaniu jednak Państwa wyborów w tym zakresie.

W celu udzielania Państwu informacji lub świadczenia usług odpowiednich dla Państwa lokalizacji.

W celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania i wyszukiwania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, w tym poprzez nasze narzędzie czatu online.

W celu zarządzania Państwa zamówieniami składanymi za pośrednictwem naszych Witryn / Aplikacji, w szczególności w celu wysyłki i śledzenia zamówionych towarów, wystawiania faktur i rozpatrywania reklamacji.

W celu oferowania Państwu za pośrednictwem Witryn / Aplikacji spersonalizowanych treści i ofert, które mogą Państwa zainteresować na podstawie informacji z plików cookies. W każdym czasie mogą Państwo zarządzać instalacją każdego z plików cookies klikając na hiperłącze znajdujące się na każdej stronie Witryny / w menu Aplikacji.

W celu umożliwienia Państwu dobrowolnego uczestnictwa w ankietach, badaniach i testach związanych z naszymi produktami i usługami.

W celu umożliwienia Państwu dobrowolnego uczestnictwa w grach lub quizach, a także otrzymywania ofert zwrotu środków i ofert sponsorskich w Witrynie / w Aplikacji.

W celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych Witryn / Aplikacji i ulepszania ich działania za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji znajdą Państwo w części poświęconej Cookies.

W celu prowadzenia badań i analiz tendencji rynkowych dla potrzeb rozwoju naszych produktów i usług. Zbierane przez nas dane nie pozwalają na Państwa identyfikację. Dane te są przetwarzane w formie zagregowanej, co oznacza, że nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i mogą być łączone z innymi zagregowanymi danymi związanymi z innymi użytkownikami, a także danymi zbieranymi przez inne podmioty z Grupy.

W celu zarządzania Państwa subskrypcją w zakresie listy mailingowej (newsletter).

W celu umożliwienia Państwu udostępniania informacji z naszych Witryn / Aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat możliwości udostępniania informacji za pomocą mediów społecznościowych znajdą Państwo w części poświęconej Cookies.

W celu umożliwienia Państwu dodawania Komentarzy i Opinii w naszych Witrynach / Aplikacjach.

Co to jest konto zintegrowane?

Oferujemy Państwu jedyne w swoim rodzaju, uproszczone rozwiązanie.


Tworząc konto użytkownika w Witrynie lub Aplikacji przynależnej do jednej z marek Groupe SEB, mogą Państwo logować się za pomocą tego samego konta w innej Witrynie lub w innej Aplikacji dla tej samej marki lub innej marki należącej do Groupe SEB.


Ponadto, kiedy tworzą Państwo po raz pierwszy konto użytkownika w Witrynie lub Aplikacji Groupe SEB, możemy wykorzystać Dane, które przesłali nam Państwo przed założeniem konta, aby pomóc Państwu dokończyć ten proces. Na przykład może się zdarzyć, że przekazali nam Państwo pewne Dane podczas kontaktowania się z Obsługą Klienta, w ramach uczestnictwa w kampanii sprzedażowej lub zapisując się do newslettera dotyczącego jednej z marek Groupe SEB.


Dla Państwa oznacza to łatwiejszą rejestrację, ponieważ nie będą Państwo musieli ponownie wprowadzać informacji, które już raz Państwo podali.


Konto zintegrowane może służyć do zarządzania Państwa Danymi, informowania nas o Państwa wyborach i preferencjach marketingowych itp. w jednym miejscu, tj. na Państwa stronie klienta, w odniesieniu do tych wszystkich marek, których są Państwo użytkownikami.


Kto ma dostęp do Państwa Danych?

Państwa Dane są udostępniane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i tylko podmiotom wskazanym poniżej:

 • naszym spółkom partnerskim - wyłącznie za Państwa zgodą;
 • naszym dostawcom - w celu realizacji celów określonych powyżej lub w celu wykonania określonych zadań w naszym imieniu (w tym wsparcie w procesie sprzedaży, reklama, badanie rynku, obsługa klienta, zarządzanie kontem, dostawa produktów lub usług obecnie i w przyszłości, losowanie nagród, konkursy i promocje);
 • do naszych usługodawców, w celu zarządzania Recenzjami. - Gdy prześlecie Państwo Recenzję, nasi usługodawcy będą posiadać dostęp do przesyłanych przez Państwa Danych.
 • nabywcy naszego przedsiębiorstwa - w przypadku jego przejęcia przez inny podmiot;
 • osobom trzecim - w przypadku, gdy jest to dozwolone lub nakazane na mocy przepisów prawa lub nakazu sądowego, lub w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z prowadzonym dochodzeniem lub postępowaniem w kraju lub zagranicą.

Zgodnie z przepisami (w tym w szczególności art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i pkt 48 preambuły tego Rozporządzenia) jesteśmy uprawnieni do przekazywania Państwa danych spółkom z grupy Groupe SEB dla wewnętrznych celów administracyjnych.


W przypadku, gdy przekazywanie danych na zasadach określonych powyżej następuje do państwa leżącego poza granicami Unii Europejskiej, zobowiązujemy się zapewnić stosowne środki w celu ochrony Państwa danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Analogicznie, w przypadku, gdy znajdują się Państwo poza terytorium UE, Państwa Dane będą przekazywane wewnątrz UE i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.


Jak długo przechowujemy Państwa Dane?

Państwa Dane są przechowywane przez cały czas trwania łączących nas relacji handlowych, a także tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów określonych w Warunkach korzystania. Po upływie powyżej wskazanego okresu, Państwa Dane będą przez nas przechowywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy prawa lub konieczne do wykazania istnienia określonych praw lub stosunków umownych.


Przysługujące Państwu prawa dotyczące Danych

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:


Prawo dostępu do danych


Mają Państwo prawo żądania dostępu do całości lub części swoich Danych.


Prawo do poprawiania danych


Mają Państwo prawo żądania poprawienia całości lub części swoich Danych, które mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne.


Prawo do usunięcia danych


Mają Państwo prawo żądania usunięcia całości lub części swoich Danych, w szczególności w przypadku, gdy Dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub w przypadku wycofania Państwa zgody na przetwarzanie Danych.


Prawo sprzeciwu


Mogą Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Zwracamy jednak uwagę, że bez względu na Państwa sprzeciw przetwarzanie przez nas Państwa danych może nadal być kontynuowane w przypadku istnienia zasadnych i nadrzędnych powodów uzasadniających ich przetwarzanie lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony określonych praw.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych (tylko przechowywanie - bez przetwarzania) w następujących przypadkach:
1) w okresie wymaganym do zweryfikowania prawidłowości Państwa Danych po zakwestionowaniu ich prawidłowości przez Państwa,
2) w przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa Danych jest niezgodne z prawem i zażądania ograniczenia korzystania ze wspomnianych Danych zamiast ich usunięcia,
3) w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Państwa Danych nie będzie już konieczne, ale będą Państwo potrzebować tych Danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony swoich praw,
4) w przypadku wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych i chęci ograniczenia ich przetwarzania podczas weryfikowania, czy prawnie uzasadniony interes, na który się powołujemy, uzasadnia przetwarzanie przez nas wspomnianych Danych.


Prawo do przeniesienia danych


W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na zbieranie swoich Danych lub, gdy Państwa Dane są zbierane z powodu realizacji umowy, są Państwo uprawnieni do żądania przesłania swoich Danych do osób trzecich.


Prawo do wycofania zgody


W przypadku przetwarzania wymagającego Państwa zgody (), przedmiotową zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.


Prawo do kontrolowania Danych po Państwa śmierci


Ponadto są Państwo uprawnieni do przesłania nam instrukcji dotyczących postępowania z Państwa Danymi po Państwa śmierci.


Sposób korzystania z Państwa praw

Z powyżej opisanych praw mogą Państwo skorzystać klikając na link dotyczący zarządzania danymi na Państwa stronie klienta, bezpośrednio za pomocą strony „Kontakt” lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu podanym w Witrynie lub Aplikacji.

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych.


Państwa preferencje marketingowe

Zgodnie z Państwa preferencjami mogą Państwo otrzymywać materiały promocyjne i oferty handlowe, które mogą Państwa zainteresować w oparciu o informacje zawarte w Państwa profilu, dotyczące produktów i usług oferowanych w Witrynach i Aplikacjach jednej lub więcej marek Groupe SEB, za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, wiadomości SMS i aktywnych powiadomień, jak również, w razie potrzeby, od naszych partnerów,

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania powyżej wskazanych wiadomości marketingowych w dowolnym momencie za pomocą specjalnego łącza w wiadomości, ustawień smartfona/tabletu dotyczących aktywnych powiadomień, lub logując się na Państwa stronę klienta.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo i poufność gromadzonych i przechowywanych informacji o Tobie.Podejmujemy wszystkie rozsądne działania, by chronić wszelkie dane przed nieuprawnionym i nieprawidłowym wykorzystaniem, modyfikowaniem i utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem, zmienianiem i ujawnianiem.Dane Twoich rachunków bankowych i kart nie są rejestrowane w naszej bazie danych.Wszystkie informacje dotyczące rachunków bankowych i kart są przetwarzane przez naszego zewnętrznego dostawcę usług finansowych, a przesyłanie lub przekazywanie takich danych finansowych odbywa się zawsze przy użyciu bezpiecznego mechanizmu szyfrowania SSL.


Cookies

Zarządzanie Cookies

Podczas korzystania z Witryny / Aplikacji na Państwa urządzeniu (w szczególności na komputerze, tablecie lub smartfonie) mogą zostać zainstalowane Cookies.

Wykorzystujemy Cookies wyłącznie za Państwa uprzednią, wyraźną i konkretną zgodą udzieloną przed zainstalowaniem ich na Państwa urządzeniu. Państwa zgoda jest uzyskiwana za pośrednictwem banera informującego w jasny i wyraźny sposób o celach wykorzystywania Cookies i sposobach wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Udzielając zgodę, zgadzają się Państwo na wykorzystywanie Cookies zgodnie z tymi zasadami . W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na wykorzystywanie Cookies, mogą Państwo je wyłączyć w sposób opisany poniżej w części „Jak można wyłączyć opcjonalne Cookies?”


Czym są Cookies?

Cookies to pliki tekstowe pozwalające na zidentyfikowanie Państwa jako klienta i zachowanie informacji na temat Państwa preferencji (np. w zakresie wyboru języka) oraz informacji technicznych (w tym danych clickstream).

Możemy ponadto korzystać z web tags, znanych także jako „pixel tags” lub „Clear Gif” oraz innych technologii służących do badania sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryny / Aplikacji oraz identyfikowania stron w naszej Witrynie / Aplikacji, które Państwo odwiedzają.


Ponadto korzystamy z zestawów narzędzi programistycznych (Software Development Kit — SDK) w naszych Aplikacjach, aby używać funkcji podobnych do plików cookie i sygnalizatorów www.Na przykład, SDK gromadzą informacje techniczne i o użytkowaniu, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych oraz informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych Aplikacji.


Do czego służą pliki cookie?

Możemy wykorzystywać pliki cookie do rozpoznawania urządzeń lub przeglądarek użytkowników, preferencji korzystania ze sklepu, udostępniania określonych funkcji oraz zbierania informacji o interakcjach użytkowników z naszymi treściami i narzędziami do komunikacji.Na przykład: gdy komunikujemy się z użytkownikiem za pośrednictwem szablonów e-mail HTML, sygnalizatory www informują nas o aktywności użytkownika, w tym o godzinie otrzymania i wyświetlenia naszej wiadomości, kliknięciu łącza lub innej interakcji z naszymi treściami; informacje te mogą być łączone z innymi danymi zebranymi wcześniej.


Jakie wykorzystujemy Cookies?

W ramach Witryny / Aplikacji wykorzystujemy różne rodzaje Cookies.


Cookies niewymagające Państwa zgody


„Niezbędne” Cookies umożliwiają Państwu dostęp do podstawowych funkcji Witryny / Aplikacji. Są one wykorzystywane do dostarczania, rozwijania, utrzymywania, ochrony Twoich Witryn / Aplikacji (np. w celu zapamiętania zawartości Państwa koszyka). "Personalizacyjne" Cookies nie są niezbędne, ale ułatwiają one korzystanie z Witryny / Aplikacji i sprawiają, że Państwa doświadczenia płynące z korzystania są lepsze (np. w celu zachowania informacji o wybranym języku). Pliki te mogą Państwo usunąć za pomocą ustawień przeglądarki, jednak w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli prawidłowo korzystać z Witryny / Aplikacji.


Cookies wymagające Państwa zgody


Cookies o dopasowanej tresci pozwalają na spersonalizowanie wyświetlanych produktów i usług zgodnie z miejscem, w którym znajdujecie się Państwo na naszej Witrynie / w naszej Aplikacji.


„Analityczne” Cookies umożliwiają nam analizę ruchu sieciowego, wyników naszych treści promocyjnych, trendów, wykorzystania w celu identyfikowania awarii Witryny / Aplikacji i zrozumienia tego, w jaki sposób nasze Witryny / Aplikacje są wykorzystywane. Pozwala nam to na poprawę funkcjonalności, a także projektu i treści Witryny / Aplikacji w taki sposób, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Do tego celu wykorzystujemy Google Analytics. Informacje na temat tego, jak Google wykorzystuje informacje zebrane z Witryny, znajdziecie Państwo na tej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.


„Reklamowe” Cookies umożliwiają nam i naszym podmiotom zależnym, partnerom i zewnętrznym dostawcom, takim jak sieci społecznościowe (np. Facebook) oferowanie, sprzedawanie i promowanie produktów oraz usług. Będą one wykorzystywane w celu przedstawiania Państwu odpowiednich reklam odnoszących się do Państwa zainteresowań. Reklamy te będą się pojawiać w naszej Witrynie / Aplikacji oraz podczas przeglądania stron internetowych, w tym w sieciach społecznościowych.Cookies mogą również ułatwiać, zarządzać i mierzyć wyniki wyświetlanych i nadawanych przez nas reklam. Pozwalają one również na ograniczenie reklam i wybór grupy odbiorców, szczególnie w sieciach społecznościowych. W niektórych przypadkach, dane pochodzące z Cookies zostają nastepnie połączone z danymi osobowymi (w tym z adresem e-mail), które podaliście nam Państwo podczas tworzenia konta lub udziału w operacji handlowej, jeśli zgodziliście się Państwo na przesyłanie spersonalizowanych ofert handlowych i informacji. "Reklamowe" Cookies mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów i zewnętrznych dostawców. W przypadku wyłączenia przez Państwa reklamowych Cookies, będą Państwo otrzymywać za pośrednictwem Witryny / Aplikacji oraz stron internetowych wyłącznie niespersonalizowane reklamy.


„Społecznościowe” Cookies pozwalają Państwu dzielić się Państwa opinią o naszej Witrynie / Aplikacji w mediach społecznościowych, lub udostępniać treści (np. przyciskami "Udostępnij" i "Lubię to"), lub pozwalają Państwu na utworzenie konta za pomocą "Social Connect". W związku z powyższym, operatorzy mediów społecznościowych przechowują pliki Cookies na Państwa urządzeniu w celu zbierania informacji na temat sposobów korzystania przez Państwa z tych usług.


Jak można wyłączyć opcjonalne Cookies?

Podczas Państwa pierwszej wizyty w Witrynie / w Aplikacji pojawi się baner informujący Państwa o stosowaniu Cookies. Będą Państwo wtedy mieli możliwość określenia swoich preferencji w tym zakresie.


W każdym czasie mogą Państwo zarządzać instalacją każdego z plików cookies klikając na hiperłącze znajdujące się na każdej stronie Witryny / w menu Aplikacji.


Użytkownik może odmówić instalacji opcjonalnych zewnętrznych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Można nawet ustawić domyślne blokowanie opcjonalnych plików cookie firm zewnętrznych.Nie możemy jednak zagwarantować skuteczności takiego ustawienia.Zalecamy korzystanie z menedżera plików cookie, aby zapewnić pełną kontrolę nad zarządzaniem plikami cookie wykorzystywanymi w naszej Witrynie/Aplikacji.


Obowiązujące prawo i właściwość sądu

1/ Jeśli mieszkają Państwo poza terytorium Stanów Zjednoczonych: Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom prawa obowiązującego w Państwa miejscu zamieszkania. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy po wyczerpaniu możliwości rozwiązania polubownego.


2/ Jeśli mieszkają Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych: prawo stanu New Jersey, bez względu na przepisy dotyczące konfliktu praw, będzie regulować niniejsze Warunki Korzystania i ewentualne spory wszelkiego rodzaju, które mogą wyniknąć pomiędzy nami.


a) Obowiązkowe postępowanie przed sądem polubownym. Strony niniejszych Warunków korzystania zgodnie postanawiają, że wszelkie spory i roszczenia, które nie mogą zostać rozstrzygnięte w sposób nieformalny i które są w jakikolwiek sposób związane lub wynikają z Państwa zakupu, świadczonych przez nas usług, naszej Witryny lub Aplikacji, a także niniejszych Warunków korzystania, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze obowiązkowego postępowania arbitrażowego. Niezależnie od powyższego, wszelkie spory i roszczenia związane z prawami patentowymi, prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znaki towarowe, tajemnicą handlową oraz prawami do prywatności lub prawami do wizerunku nie będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego. W powyższym przypadku strony zgodnie postanawiają, że przedmiotowe spory będą rozstrzygane wyłącznie przed sądem stanowym lub federalnym w Essex County (New Jersey). Strony zgodnie postanawiają, że sądy te będą wyłącznie właściwe rzeczowo i miejscowo. Strony niniejszych Warunków korzystania przyjmują do wiadomości i zgodnie postanawiają, że postanowienia federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act) oraz federalne przepisy arbitrażowe mają zastosowanie do postępowań arbitrażowych prowadzonych na mocy niniejszych Warunków korzystania (bez względu na jakiekolwiek inne zastrzeżenia umowne dotyczące prawa właściwego).

Postępowanie arbitrażowe prowadzone na mocy niniejszych Warunków korzystania będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association, AAA). W przypadku roszczeń o wartości do 75.000,00 USD (nie wliczając kosztów pomocy prawnej, innych kosztów i ewentualnych kar i odszkodowań), zastosowanie mają przepisy arbitrażu konsumenckiego (Consumer Arbitration Rules), zaś w przypadku roszczeń o wartości przekraczającej 75.000,00 USD zastosowanie mają przepisy arbitrażu handlowego (Commercial Arbitration Rules0”. Przepisy AAA dostępne są pod adresem: https://www.adr.org.


Powiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego należy doręczyć pod następujący adres:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20 pietro
Pittsburgh, PA 15219-1410
Do wiadomości: Wendelynne Newton


b) Zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym: O ILE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE BĘDZIE PROWADZONE W FORMIE INDYWIDUALNEJ. NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZBIOROWYCH ANI TEŻ WNOSZENIA ROSZCZEŃ W IMIENIU INNYCH OSÓB.
Sporów nie można łączyć w jedno postępowanie o ile strony nie postanowią inaczej na piśmie. Wyroki i decyzje sądu arbitrażowego nie mają powagi rzeczy osądzonej w stosunku do jakichkolwiek roszczeń dotyczących osób, które nie są stronami postępowania arbitrażowego.
W przypadku, gdy postanowienia niniejszego punktu zostaną uznane za bezskuteczne, postępowanie zbiorowe może być prowadzone wyłącznie przed właściwym sądem powszechnym bez udziału przysięgłych, nie zaś przed sądem arbitrażowym.


c) Zrzeczenie się praw, w tym prawa do procesu z udziałem przysięgłych. Poddając się arbitrażowi strony są świadome i zgadzają się, że ich spory nie będą rozstrzygane z wykorzystaniem innych instytucji procesowych, w tym postępowań sądowych lub sądowoadministracyjnych. Reguły postępowania arbitrażowego są odmienne: nie uczestniczy w nim sędzia ani przysięgli, a możliwości odwołania się od wyroku wydanego przez arbitrów są bardzo ograniczone. NINIEJSZYM ZGODNIE POSTANAWIAMY, ŻE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DANY SPÓR BĘDZIE ROZSTRZYGANY W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM CZY TEŻ PRZED SĄDEM, STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH.

X