Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky užívání poskytují informace ohledně pravidel, která platí pro užívání internetových stránek a aplikací zveřejněných společnostmi skupiny Groupe SEB, včetně pravidel, jimiž se řídí zpracování vašich osobních údajů.


Pojmem skupina Groupe SEB se rozumí všechny společnosti přímo či nepřímo vlastněné společností SEB SA zapsanou v obchodním rejstříku města Lyon pod číslem 300 349 636, se sídlem na adrese 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francie.


Abyste zjistil/a, které konkrétní společnosti skupiny Groupe SEB jsou odpovědné za Internetové stránky nebo Aplikace, které využíváte, doporučujeme vám si pročíst Právní oznámení jež je k dispozici na Internetových stránkách / v Aplikaci.


Společnosti skupiny Groupe SEB vlastní řadu obchodních značek, zejména TEFAL (či T-FAL v závislosti na daném státě), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Pro více informací ohledně skupiny Groupe SEB a jejích obchodních značek viz naše internetové stránky www.groupeseb.com.


Tyto Všeobecné podmínky užívání mohou být doplněny o Zvláštní podmínky platné pro jednotlivé Internetové stránky / Aplikace.

Slovník pojmů

Co znamenají jednotlivé pojmy?

Aplikací
se, je-li to relevantní, rozumí tato mobilní aplikace, včetně vložených aplikací v našich připojených produktech.


Recenzí
se rozumí recenze, které nahráváte o našich produktech, a související videa a fotografie, která nahráváte na naše Internetové stránky / do naší Aplikace, je-li tato funkce k dispozici, a které si mohou zobrazit všichni uživatelé.


Podmínkami užívání
se rozumí tyto Všeobecné podmínky užívání, které upravují užívání Internetových stránek / Aplikace.


Prodejními podmínkami
se, je-li to relevantní, rozumí Všeobecné prodejní podmínky týkající se prodeje zboží a/nebo služeb dostupných na Internetových stránkách / v Aplikaci.


Komentářem (Komentáři)
se rozumí jakákoli zpráva, text, video, fotografie, kterou nahrajete na Internetové stránky / do Aplikace, s výjimkou Recenzí, které si mohou zobrazit všichni uživatelé.


Obsahem
se rozumí veškeré audio a video soubory, obrázky, texty, informace, databáze, koncepty obchodních značek, technická a grafická řešení, vzhled, struktura a jakékoli prvky, které jsou či nejsou chráněny právy duševního vlastnictví nebo platnými či budoucími právními předpisy, které umístíme na Internetové stránky / do Aplikace a/nebo které vám zpřístupníme prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace.


Soubory Cookies
se rozumí textové soubory, jež jsou schopny vás identifikovat jako zákazníka a uložit vaše osobní preference (například vaše volby jazyka) včetně informací souvisejících s vaší návštěvou našich Internetových stránek / Aplikace (včetně clickstream dat). Tento pojem zahrnuje soubory cookies i další sledovací soubory.


Údaji
se rozumí osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace, tj. informace, jež vás přímo či nepřímo identifikují.


Ochrannou známkou (Ochrannými známkami)
se rozumí obchodní značky, loga, ochranné známky a jakékoli další názvy vlastněné společnostmi skupiny Groupe SEB.


Jednotlivé tvary slova my
odkazují na společnosti skupiny Groupe SEB a na společnosti uvedené v Právním oznámení, jenž je k dispozici na Internetových stránkách/ v Aplikaci.


Službou (Službami)
se individuálně i společně rozumí jakákoli služba a jakékoli funkce s ní spojené, které nabízíme na našich Internetových stránkách /v Aplikaci bezplatně či za úplatu.


Internetovými stránkami
se, je-li to relevantní, rozumí tyto internetové stránky.


Jednotlivé tvary slova vy
odkazují na jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, která vstoupí na Internetové stránky / do Aplikace, prochází je či navštíví, bez ohledu na to, zda tak činí za pracovním účelem.


Možnosti Internetových stránek / Aplikace

Přijetí a změny Podmínek užívání

Vstupem na Internetové stránky / do Aplikace souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky užívání a veškeré další podmínky zde uvedené nebo na něž se zde odkazuje platné ke dni takového vstupu.


Odmítnete-li dodržet jakoukoli z povinností či podmínek upravených v těchto Podmínkách užívání, nepoužívejte prosím Internetové stránky / Aplikaci. Jsme oprávněni kdykoli zcela či částečně změnit obsah Internetových stránek / Aplikace, Služeb a/nebo Podmínek užívání.


Služby dostupné na našich Internetových stránkách a v našich Aplikacích jsou určené pro osoby starší 16 let. Neshromažďujeme ani nepoužíváme Údaje zaslané osobami mladšími 16 let.


Jakým způsobem můžete využívat Internetové stránky / Aplikaci?

Udělujeme vám nevýhradní, nepřevoditelné, nepostupitelné právo užívat Obsah Internetových stránek / Aplikace pouze pro účely využívání Internetových stránek / Aplikace v souladu s Podmínkami užívání.


Obecně se zavazujete dodržovat Podmínky užívání a platné právní povinnosti.


Konkrétně se zavazujete dodržovat tato pravidla:

 • používat Internetové stránky / Aplikaci čestně a pro účely, pro něž jsou určené;
 • nepořizovat kopie Internetových stránek / Aplikace jako celku ani jejich částí, nereprodukovat je, neprodávat je, nezpřístupňovat je na základě licence, nedistribuovat je, nepostupovat je, neměnit je, nepřizpůsobovat je, nepřekládat je, neodvozovat od nich žádné práce, nedekompilovat je, nepodrobovat je zpětnému inženýrství, nedemontovat je ani se nesnažit získat zdrojový kód;
 • neobcházet ani neohrožovat pravidla bezpečnosti užívání poskytovaného Obsahu použitého nebo aplikovaného prostřednictvím jakékoli funkce Internetových stránek / Aplikace;
 • nepoužívat viry, roboty, software ani systémy typu podprogramových systémů k narušení nebo pokusům o narušení fungování Internetových stránek / Aplikace a užívání Internetových stránek / Aplikace jinými osobami;
 • při používání Internetových stránek / Aplikace nezveřejňovat ani nevkládat nesprávné či zavádějící informace;
 • nezcizovat totožnost jiné osoby;
 • neshromažďovat informace od jiných uživatelů pro účely zasílání komerčních či jiných nabídek, ani je nezahrnovat do seznamu příjemců takových nabídek.

V souvislosti s psaním a zveřejňováním Komentářů a/nebo Recenzí se zavazujete, že:

 • budete zdvořilí a budete vždy respektovat ostatní uživatele;
 • nebudete zveřejňovat Komentáře ani Recenze, které by poškozovaly práva třetích osob nebo naše práva, a to zejména práva duševního vlastnictví;
 • nebudete zveřejňovat Komentáře ani Recenze, které by mohly být považovány za podněcující ke spáchání trestných činů či přestupků, nebo by představovaly spáchání takových trestných činů či přestupků; které by šířily násilné, urážlivé, škodlivé, znevažující, hanlivé, rasistické nebo revizionistické zprávy tolerující válečné zločiny, související s prodejem jakýchkoli nelegálních předmětů a/nebo služeb, tolerující terorismus, vyzývající k vraždě nebo podněcující k sebevraždě; dále zprávy pornografického či pedofilního charakteru; zprávy jakéhokoli druhu ohrožující bezpečnost nebo integritu státu či území; tento seznam je pouze demonstrativní;
 • nevyužívat Internetové stránky / Aplikaci pro účely propagace vlastních internetových stránek / osobní aplikace nebo za účelem přenosu nevyžádaných komerčních sdělení („spam”).

Zveřejňování Komentářů a/nebo Recenzí

Jste oprávněni na Internetové stránky / do Aplikace přidávat Komentáře a/nebo Recenze.

Upozorňujeme, že Komentáře a/nebo Recenze a informace, které jste zaslal/a na Internetové stránky / do Aplikace mohou vidět i jiní uživatelé.

Zveřejňování komentářů a/nebo Recenzí musí být v souladu s podmínkami platných Administrátorských pravidel, na které jste povinen/povinna odkazovat.

Jakýkoli Komentář nebo Recenze, které nebudou v souladu s Podmínkami užívání, budou naším administrátorem bez upozornění vymazány, aniž by o tom byl autor informován či požádán o souhlas.

Naše společnost nicméně není odpovědná za Komentáře ani Recenze dostupné na Internetových stránkách / v Aplikaci a v této souvislosti neposkytujeme žádné explicitní ani implicitní záruky.

Kdo vlastní Obsah zveřejněný na Internetových stránkách / v Aplikaci?

Obsah

Naše práva

Vlastníkem Obsahu, jenž tvoří Internetové stránky / Aplikaci, a souvisejících práv je skupina Groupe SEB včetně zejména Ochranných známek, návrhů, vzhledů, struktur, konceptů, technických a grafických řešení, databází, softwaru a jejich zdrojových kódů, včetně specifik a rozložení těchto prvků, které tvoří Internetové stránky / Aplikaci a Služby a/nebo které tvoří základ Internetových stránek / Aplikace a Služeb a/nebo přístup k nimž je možný prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace a Služeb a/nebo které jsou dostupné prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace a Služeb.


Jakákoli reprodukce, zpodobnění, přizpůsobení, změna, zveřejnění, přenos, zkreslování, začlenění na jiné internetové stránky, komerční zneužívání a/nebo celkové či částečné využívání Internetových stránek / Aplikace a/nebo Obsahu, a to jakýmkoli způsobem a prostřednictvím jakéhokoli média, je přísně zakázáno a mohlo by představovat porušení práv postižitelné podle francouzského zákoníku duševního vlastnictví či jakýchkoli jiných platných právních předpisů.


Komentáře a Recenze

Vaše práva

Vaše Komentáře a Recenze jsou a zůstávají ve vašem vlastnictví.


Zaručujete, že v souvislosti s vašimi Komentáři a Recenzemi máte veškerá práva a zejména, že tyto Komentáře a Recenze neporušují práva třetích osob.


Upozorňujeme vás, že Komentáře a Recenze, které zveřejníte online, budou vloženy do databáze Internetových stránek / Aplikace, které spravujeme.


Naše práva

Udělujete nám, mimo jiné, tato nevýhradní autorská práva ke Komentářům a Recenzím:

 • právo zcela či částečně reprodukovat, měnit, přizpůsobovat, zpodobňovat a překládat Komentáře a Recenze na jakékoli stávající či budoucí zařízení a zejména na jakýkoli server či pevný disk, a to v jakémkoli formátu a za použití jakéhokoli postupu či technologie, známé či neznámé k dnešnímu dni, a prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku, zejména internetu včetně internetových stránek třetích osob, intranetu, tištěného formátu nebo tištěného média;
 • právo za úplatu či bezplatně udělovat podlicence k právům uděleným na základě výše zmíněné licence jakýmkoli třetím osobám dle vlastního uvážení v souvislosti s výše uvedenými operacemi.

Tato práva nám byla udělena pro komerční i nekomerční účely, pro celou dobu trvání platného autorského práva, s platností od dnešního dne a celosvětově.


Například Komentáře a Recenze uvedené na našich Internetových stránkách / v Aplikaci mohou být za účelem propagace našich produktů pod vaším pseudonymem reprodukovány na internetových stránkách třetích osob.


Odpovědnost

Kdo je odpovědný za odkazy na jiné internetové stránky?

Prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace může být umožněn přístup k jiným internetovým stránkám a/nebo aplikacím pomocí odkazů. Takové internetové stránky a aplikace nespravujeme ani nemůžeme kontrolovat jejich obsah.


Za žádných okolností tedy nemůžeme ani nést odpovědnost za:

 • obsah a služby poskytované prostřednictvím těchto aplikací a/nebo internetových stránek třetích osob nebo
 • jakékoli shromažďování či přenos údajů, instalaci souborů cookies či jakýkoli jiný proces se stejným účelem uskutečněný prostřednictvím takových internetových stránek či aplikací nebo
 • problémy týkající se bezpečnosti či integrity údajů, hardwaru a softwaru, které mohou vzniknout, a veškeré následky nebo ztráty, ke kterým může dojít v důsledku používání takových aplikací a/nebo internetových stránek třetích osob.

Používáte-li takové aplikace a/nebo internetové stránky třetích osob, mohou se na vás vztahovat další podmínky, na které naše společnost nemá vliv. Takové aplikace a/nebo internetové stránky třetích osob tedy používáte na své vlastní riziko.


Kdo je odpovědný za přístup k Internetovým stránkám / Aplikaci?

Nemůžeme zaručit, že Internetové stránky / Aplikace budou prosty jakýchkoli anomálií, chyb či softwarových vad, ani že lze tyto opravit, ani že Internetové stránky / Aplikace budou fungovat bez přerušení nebo výpadků, ani že budou kompatibilní se všemi druhy hardwaru. Za účelem kontroly, zda je Aplikace kompatibilní s vaším mobilním zařízením, Vám doporučujeme, abyste zkontrolovali seznam kompatibilních zařízení dostupný na Internetových stránkách v záložce informace o produktech.


Internetové stránky / Aplikace fungují na internetových a mobilních sítích, které se nachází mimo naši kontrolu. Nejsme odpovědní za nedostupnost Internetových stránek / Aplikace ani za potíže se stahováním Obsahu a Služeb nebo nemožnost je stahovat či problémy s přístupem k nim.


Služba může být nedostupná po dobu údržby, aktualizací nebo změn. V žádném případě neneseme odpovědnost za přerušený přístup ke Službě v důsledku údržby, aktualizací nebo změn týkajících se Služby jako celku nebo její části.


V souladu s právními předpisy si vyhrazujeme právo kdykoli bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu a dle našeho výhradního uvážení změnit, ukončit, pozastavit nebo přerušit přístup k Internetovým stránkám / Aplikaci jako celku nebo k jejich částem včetně Obsahu a Služeb. Nemůžeme za žádných okolností nést odpovědnost v případě nedostupnosti Internetových stránek / Aplikace. Kromě toho si vyhrazujeme právo dočasně nebo definitivně přerušit přístup k Internetovým stránkám / Aplikaci, a to zejména bude-li ukončena činnost spojená s Internetovými stránkami / Aplikací nebo v případě kolektivního insolvenčního řízení.


V případě, že bychom nesli odpovědnost za ztrátu neuvedenou v Podmínkách užívání, naše odpovědnost bude omezená na konkrétní, skutečné a přímé ztráty.


Zásady ochrany soukromí

Ochrana vašich Údajů je pro nás důležitá. Doporučujeme vám pečlivě si přečíst tato pravidla a budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@groupeseb.com.


Způsob, jakým jsou vaše Údaje zpracovávány, se může měnit v závislosti na tom, zda jsou shromažďovány prostřednictvím Internetových stránek nebo Aplikace. Za účelem zjištění, kdo je správcem osobních údajů obsažených na Internetových stránkách / v Aplikaci, které využíváte, viz Právní oznámení.


Jaké údaje shromažďujeme?

Podle toho, které Internetové stránky / kterou Aplikaci používáte, shromažďujeme různé druhy Údajů souvisejících s těmito prvky:


INTERNETOVÉ STRÁNKY


Identifikační údaje

(např. příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa)

Informace o vaší domácnosti

(např. počet dětí, rodinný stav)

Přihlašovací údaje, soubory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje

APLIKACE


Aplikace související s vařením (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Identifikační údaje

(např. příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Informace o vaší domácnosti

(např. počet členů domácnosti, počet dětí, rodinný stav)


Informace ohledně vašich preferencí týkajících se jídla

Přihlašovací údaje, soubory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje

Aplikace související s výrobky používanými v domácnosti (My Smart Force, Pure Air)


Identifikační údaje

(např. příjmení, jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Informace o vaší domácnosti

(např. počet členů domácnosti, počet dětí, rodinný stav, domácí zvířata)

Přihlašovací údaje, soubory cookies, technické údaje

Anonymizované údaje


Údaje o zeměpisné poloze

(pouze pro účely aplikace Pure Air)

Aplikace související s osobní péčí (Body Partner)


Identifikační údaje

(např. příjmení, jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Informace o vaší domácnosti

(např. počet členů domácnosti, počet dětí, rodinný stav)


Přihlašovací údaje, soubory cookies, technické údaje

Údaje o zdravotním stavu

(výška, váha, tělesné míry)

Anonymizované údaje

Jsou tyto Údaje povinné?

Internetové stránky / Aplikaci můžete využívat bez toho, aniž byste museli prokázat svoji totožnost nebo nám zasílat jakékoli Údaje. Některé Služby či funkce jsou však dostupné pouze uživatelům, kteří mají založený účet. Kromě toho jsou některé z těchto Údajů povinné z důvodu dodržení právních či smluvních požadavků. Vaše Údaje budeme vždy zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.


Důvod zpracování


Váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich Údajů

Vaše Údaje musíme zpracovávat, abychom splnili naše smluvní závazky

Shromažďování těchto Údajů od nás vyžadují právní předpisy

Vaše Údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem trvalého zlepšování kvality našich Služeb

Povinné Údaje jsou označené jako povinné již při jejich shromažďování; ostatní Údaje jsou volitelné.


Neuvedete-li povinné Údaje, nebude možné:

 • zajistit přístup ke Službám prostřednictvím Internetové stránky / Aplikace jako celku či jejich části;
 • využívat produkty či Služby, které nabízíme.

Kromě toho, přihlásíte-li se na Internetové stránky / do Aplikace prostřednictvím řešení poskytovaného třetí osobou, zejména prostřednictvím sociální sítě, udělujete nám tím v souladu s Podmínkami užívání souhlas se shromažďováním a zpracováváním Údajů, s jejichž veřejným sdílením jste na základě parametrů takového řešení třetí osoby souhlasili. Jsme tedy oprávněni takové Údaje využít k doplnění informací, které získáme přímo od vás.


Proč vaše Údaje shromažďujeme?


Shromažďované údaje

Účely

Důvody zpracování

Za účelem založení vašeho uživatelského účtu a přihlášení, máte-li již založený účet na jiných Internetových stránkách / v jiné Aplikaci dané obchodní značky nebo jiné obchodní značky spadající do skupiny Groupe SEB.
Pro více informací viz sekce jediný účet.

Za účelem využití informací o vašich návycích, zvycích a chování k zasílání personalizovaných informací a nabídek při respektování vašeho výběru v této oblasti.

Za účelem poskytnout vám informace nebo službu vhodnou z hlediska vaší zeměpisné polohy.

Za účelem reakce na vaše vyhledávání a žádosti o informace ohledně produktů a služeb, které prodáváme, mimo jiné prostřednictvím našeho nástroje pro online chat.

Za účelem správy vašich objednávek zadaných prostřednictvím našich Internetových stránek / Aplikace a zejména za účelem odesílání a sledování objednaných produktů, tisku faktur a vyřizování reklamací.

Za účelem nabídnout vám na Internetových stránkách / v Aplikaci personalizovaný obsah a nabídky, které vás pravděpodobně budou zajímat, a to na základě nainstalovaných Souborů Cookies. Nastavení každého z těchto Souborů Cookies můžete kdykoli spravovat kliknutím na odkaz umístěný na každé straně Internetových stránek / v menu Aplikace.

Za účelem umožnit vám dobrovolně se účastnit dotazníků, průzkumů nebo testů týkajících se našich produktů a služeb.

Za účelem umožnit vám dobrovolně se účastnit her nebo kvízů a získávat prostřednictvím Internetových stránek / Aplikace nabídky ohledně odměn a sponzoringu.

Za účelem zmapovat využívání našich Internetových stránek / Aplikace a zlepšit jejich fungování pomocí souborů cookies a dalších podobných technologií. Pro více informací viz sekce věnovaná Souborům Cookies.

Za účelem provedení průzkumu trhu a analýzy trendů s cílem zlepšit kvalitu našich produktů a služeb. Údaje, které zpracováváme, nejsou ve formátu, jenž by nám umožňoval zjistit vaši totožnost. Takové informace budou zpracovávány v agregovaném formátu, což znamená, že nebudeme schopni zjistit totožnost jednotlivých uživatelů; tyto informace mohou být také kombinovány s dalšími souhrnnými údaji jiných uživatelů a s údaji shromážděnými jinými společnostmi v rámci naší skupiny

Za účelem správy vašeho začlenění do našeho adresáře (pro zasílání newsletterů).

Za účelem umožnit vám sdílení informací z našich Internetových stránek / Aplikací prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Pro více informací ohledně funkcí sdílení na sociálních sítích viz sekce věnovaná Souborům Cookies.

Za účelem umožnit vám na našich Internetových stránkách / v našich Aplikacích zveřejnit Komentář nebo Recenzi.

Co znamená jediný účet?

Nabízíme jedinečné zjednodušené uživatelské řešení.


To znamená, že v okamžiku, kdy si na Internetových stránkách nebo v Aplikaci, které patří jedné z obchodních značek skupiny Groupe SEB, založíte uživatelský účet, můžete ten stejný účet využít k přihlášení se na jiné Internetové stránky nebo do jiné Aplikace té stejné obchodní značky nebo jiné obchodní značky v rámci skupiny Groupe SEB.


Stejně tak platí, že pokud si na Internetových stránkách nebo v Aplikaci skupiny Groupe SEB založíte účet poprvé, můžeme shromáždit Údaje, které jste nám poslal/a ještě před tím, než si daný účet založíte, takže je můžeme doplnit za vás. Takové Údaje jste nám mohl/a poskytnout například při telefonickém hovoru s naším zákaznickým servisem, zaslat při účasti v prodejní kampani nebo při přihlášení se k odběru newsletterů od některé z obchodních značek skupiny Groupe SEB.


To nám umožňuje zjednodušit vaši registraci, protože nemusíte znovu zadávat informace, které jste nám již poskytl/a


Tento jediný účet lze využít ke správě vašich Údajů, ke sdělení vašich marketinkových výběrů a preferencí atd. z jednoho místa, z vaší zákaznické stránky, a to pro účely všech obchodních značek společností, které vás registrují jako uživatele.


Kdo má k mým Údajům přístup?

Vaše Údaje sdílíme pouze je-li to naprosto nezbytné a výhradně s těmito třetími osobami:

 • s našimi partnerskými společnostmi, a to pouze s vaším souhlasem;
 • s našimi dodavateli, a to za účely uvedenými výše nebo při plnění našeho úkolu (včetně podpory prodeje, inzerce, průzkumu trhu nebo zákaznických služeb, péče o zákazníky, dodávání produktů a služeb v současnosti i v budoucnu, losování o ceny, soutěží či propagace);
 • s naším poskytovatelem služeb, a to za účelem správy Recenzí. Naši poskytovatelé služeb budou mít přístup k vašim Údajům, které jste nám zaslali při zveřejnění Recenze.
 • nabyvatelem naší společnosti v případě jejího prodeje;
 • třetí osobou, u níž nám to ukládá nebo povoluje zákon nebo platné právní ustanovení, usnesení soudu nebo nařízení, případně je-li takové sdělení nezbytné v rámci vyšetřování nebo řízení na území daného či jiného státu.

A konečně, v souladu s právními ustanoveními (zejména čl. 6 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a bodem 48 úvodních ustanovení daného nařízení), jsme oprávněni pro interní administrativní účely sdílet vaše Údaje se společnostmi skupiny Groupe SEB.


Uskuteční-li se výše uvedené předání údajů do státu mimo Evropskou unii, zavedeme opatření za účelem ochrany vašich údajů odpovídající platným právním předpisům. Rovněž v případě, že se nacházíte mimo území EU, budou vaše Údaje v rámci EU předány a zpracovány v souladu s právními ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.


Po jak dlouhou dobu budete mé Údaje uchovávat?

Vaše Údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu a do té doby, dokud bude nezbytné plnit účely stanovené v těchto Podmínkách užívání. Po skončení tohoto období budeme vaše Údaje uchovávat pouze za účelem dodržení našich právních a smluvních povinností, nebo abychom je mohli předložit jako důkaz v souvislosti s jakýmkoli právem či smlouvou.


Má práva v souvislosti s mými Údaji

Jaká jsou má práva?

V souladu s platnými právními předpisy vám zaručujeme tato práva:


Právo na přístup


Jste oprávněn/a zažádat o přístup k veškerým vašim Údajům, případně k jejich části.


Právo na opravu


Jste oprávněn/a nás požádat o opravu veškerých vašich Údajů, případně jejich části, které by mohly být nepřesné nebo neaktuální.


Právo na výmaz


Jste oprávněn/a nás požádat o výmaz veškerých vašich Údajů, případně jejich části, zejména v případě, že takové Údaje již nejsou nezbytné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo v případě odvolání vašeho souhlasu se zpracováním Údajů.


Právo na námitku


Jste oprávněn/a kdykoli vznést námitku proti zpracování Údajů pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme. Upozorňujeme však, že nehledě na vaši žádost jsme oprávněni i nadále zpracovávat vaše údaje v případě, že pro to existují oprávněné nebo závažné důvody, nebo za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany práv.


Právo na omezení


Jste oprávněn/a zažádat o omezení zpracování vašich Údajů (tj. nedochází ke zpracování, ale pouze uchování), a to v těchto případech:
1) na dobu nezbytnou k provedení kontroly správnosti vašich Údajů v důsledku vámi vznesené námitky ohledně jejich přesnosti;
2) budete-li mít za to, že je zpracování Údajů protiprávní a budete-li vyžadovat spíše omezení jejich používání, nežli jejich výmaz;
3) pokud již nepotřebujeme vaše Údaje zpracovávat, ale vy je stále potřebujete pro účely určení, výkonu nebo obajobu vašich práv;
4) vznesete-li námitku proti zpracování Vašich údajů a budete-li chtít omezit jejich používání po dobu provádění kontroly, zda námi uvedené oprávněné zájmy odůvodňují naše další zpracování těchto Údajů.


Právo na přenositelnost


Pokud jste udělil/a svůj souhlas se shromažďováním vašich Údajů nebo pokud byly vaše Údaje shromážděny při plnění určité smlouvy, jste oprávněn/a zažádat o předání vašich Údajů třetí osobě.


Právo odvolat souhlas


V případě zpracování, pro které je vyžadován váš souhlas () jste oprávněn/a tento souhlas kdykoli odvolat.


Právo kontrolovat vaše Údaje po smrti


Jste oprávněn/a nám zaslat své pokyny, kde bude uvedeno, jak máme s vašimi Údaji naložit po vaší smrti.


Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva můžete uplatnit kliknutím na odkaz ohledně správy Údajů na vaší zákaznické stránce, přímým proklikem na záložku „Kontakty“ nebo kontaktováním oddělení našeho zákaznického servisu na telefonním čísle uvedeném na Internetových stránkách / v Aplikaci.

Máte rovněž právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.


Vaše marketingové preference

Na základě vašich preferencí vám mohou být zasílány propagační a obchodní nabídky produktů a služeb, které by vás pravděpodobně mohly zajímat na základě vašeho profilu a které jsou nabízeny na Internetových stránkách nebo v Aplikaci jedné či více obchodních značek skupiny Groupe SEB, poštou, e-mailem, SMS a prostřednictvím vyskakovacích oznámení, a to i od našich obchodních partnerů, pokud to je relevantní.

Kliknutím na příslušný odkaz v dané zprávě nebo prostřednictvím parametrů ve vašem chytrém telefonu či tabletu v souvislosti s vyskakovacími upozorněními, případně přihlášením se na vaši zákaznickou stránku, můžete kdykoli zvolit možnost zrušit odběr takových marketingových zpráv.


Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení a důvěrnost údajů, které o vás shromažďujeme a uchováváme, má pro nás velký význam.Podnikneme proto veškeré přiměřené kroky, abychom tyto informace ochránili před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, pozměňováním nebo vyzrazením.V naší databázi nejsou uloženy žádné z vašich bankovních údajů ani informací o kreditních kartách.Všechny takové informace jsou zpracovávány naším externím poskytovatelem finančních služeb a veškeré přenosy či převody takových finančních údajů budou zabezpečeny protokolem SSL.


Soubory Cookies

Správa Souborů Cookies

Během toho, když budete používat Internetové stránky / Aplikaci, mohou být do vašeho zařízení, zejména do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu nainstalovány Soubor Cookies.

Soubory Cookies budeme používat pouze na základě vašeho předchozího, výslovného, konkrétního souhlasu, který nám udělíte před jejich nainstalováním do vašeho zařízení. Váš souhlas získáme prostřednictvím banneru, který bude obsahovat jasné a výslovné informace ohledně účelu, pro který budou Soubory Cookies používány, včetně informací, jakým způsobem vznést prosti používání Souborů Cookies námitku.

Udělením souhlasu vyjadřujete souhlas s používáním Souborů Cookies v souladu s těmito zásadami. Nesouhlasíte-li s používáním Souborů Cookies, můžete je deaktivovat podle pokynů uvedených ve spodní části stránky „Jakým způsobem mohu deaktivovat volitelné Soubory Cookies“.


Co jsou Soubory Cookies?

Soubory Cookies jsou textové soubory, jež jsou schopny vás identifikovat jako zákazníka a uložit vaše osobní preference (například vaše volby jazyka) a technické informace (včetně clickstreamu dat).

Máme také možnost využít webové tagy známé jako „pixelové tagy“ nebo „čisté soubory GIF“ či jinou podobnou technologii, abychom zkontrolovali, jakým způsobem naše Internetové stránky / naši Aplikaci používáte a abychom viděli, které Internetové stránky / kterou Aplikaci navštěvujete.


Kromě toho do našich aplikaci začleňujeme sady SDK (Software Development Kit), které umožňují používat funkce podobné souborů cookie a webovým signálům.Shromažďují například technické informace a data o využití, jako jsou identifikátory mobilních zařízení a údaje o interakcích s našimi aplikacemi.


K čemu slouží soubory cookie?

Soubory cookie nám mohou pomoct rozpoznávat konkrétní prohlížeče nebo zařízení, uchovávat preference uživatelů, zajišťovat určité funkce a shromažďovat informace o vašich interakcích s námi, naším obsahem a našimi zprávami.Pokud s vámi například komunikujeme prostřednictvím e‑mailu ve formátu HTML, webové signály nás informují o vaší aktivitě, mimo jiné o tom, zda jste zprávu dostali a otevřeli, klikli na nějaký odkaz, případně provedli nějakou jinou interakci s obsahem. Tyto informace pak můžeme kombinovat s dalšími údaji, které jsme získali v minulosti.


Jaké Soubory Cookies využíváme?

Na našich Internetových stránkách / v naší Aplikaci využíváme různé druhy Souborů Cookies:


Soubory Cookies, jejichž používání nevyžaduje váš souhlas


„Nezbytné” Soubory Cookies vám umožňují přístup k základním funkcím dostupným na Internetových stránkách / v Aplikaci. Jsou užitečné pro poskytování, vývoj, údržbu, ochranu a vylepšování našich Internetových stránek / Aplikací (např. zapamatování obsahu nákupního košíku). „Personalizované“ Soubory Cookies nejsou nezbytné, ale zjednodušují využívání Internetových stránek / Aplikace a starají se o to, aby se uživatelům s Internetovými stránkami / Aplikací lépe pracovalo (např. zachování zvoleného jazyka). Můžete je vymazat prostřednictvím nastavení ve svém vyhledávači, ale bez těchto Souborů Cookies již nebudete nadále moci využívat Internetové stránky / Aplikaci správně.


Soubory Cookies, jejichž používání vyžaduje váš souhlas


Soubory Cookies „pro přizpůsobení obsahu“ umožňují personalizovat výběr zobrazovaných produktů a služeb podle vašeho pohybu na Internetových stránkách / v Aplikaci.


Soubory Cookies „měřící návštěvnost” nám umožňují analyzovat návštěvnost, účinnost propagačního obsahu, trendy a způsoby užívání, identifikovat jakékoli závady Internetových stránek / Aplikace a získat lepší představu o způsobu používání Internetových stránek / Aplikací. To nám pomáhá vylepšovat vaši zkušenost a zlepšovat design i obsah Internetových stránek / Aplikace tak, abychom vyhověli vašim potřebám. Pro tento účel používáme nástroj Google Analytics. Informace o tom, jak společnost Google využívá údaje shromážděné prostřednictvím Internetových stránek, zobrazíte kliknutím na tento odkaz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


„Reklamní” Soubory Cookies umožňují nám a našim dceřiným společnostem, partnerům nebo poskytovatelům třetích stran, jako jsou sociální sítě (např. Facebook), nabízet, inzerovat a propagovat produkty a služby. Využíváme je k zasílání vhodných reklamních sdělení, která odpovídají vašim zájmům projeveným na našich Internetových stránkách / v Aplikaci nebo při surfování po internetu, mimo jiné na sociálních sítích. Soubory Cookies mohou také zlepšovat, řídit a měřit účinnost reklam zobrazovaných nebo vysílaných námi nebo naším prostřednictvím. Dále mohou umožnit nastavení limitů pro reklamy nebo výběr publika, zejména na sociálních sítích. V některých případech se data získaná prostřednictvím Souborů Cookies následně kombinují s osobními údaji (včetně e-mailové adresy), které jste nám poskytli při vytvoření účtu nebo obchodní transakci, pokud jste dali souhlas s přijímáním personalizovaných obchodních nabídek a informací. Reklamní Soubory Cookies mohou využívat naši partneři nebo poskytovatelé třetích stran. Odmítnete-li souhlasit s reklamními Soubory Cookies, budou se na vašich Internetových stránkách / ve vaší Aplikaci nebo na internetu dále zobrazovat pouze necílená reklamní sdělení.


Soubory Cookies „zaměřené na sociální média” se používají, abyste mohli sdílet svůj názor na Internetové stránky / Aplikaci na sociálních sítích nebo sdílet obsah (např. tlačítka „Sdílet“ či „To se mi líbí“ v aplikaci) nebo si vytvořit účet prostřednictvím propojení se sociálními sítěmi. Provozovatelé sociálních médií tedy do vašeho zařízení ukládají Soubory Cookies, aby získali informace o tom, jakým způsobem tyto služby sdílení využíváte.


Jakým způsobem můžu deaktivovat volitelné Soubory Cookies?

Při první návštěvě Internetových stránek / Aplikace vás o přítomnosti těchto Souborů Cookies bude informovat banner, přičemž budete vyzváni, abyste uvedli své preference.


Nastavení každého z těchto Souborů Cookies můžete také kdykoli spravovat kliknutím na odkaz umístěný na každé straně Internetových stránek / v menu Aplikace.


Instalaci nepovinných souborů cookie třetích stran můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče, některé prohlížeče možná instalaci takových souborů odmítají i ve výchozím nastavení.Účinnost takových nastavení však nezaručujeme.Pokud chcete mít jistotu plné kontroly nad správou souborů cookie instalovaných naším webem nebo naší aplikací, doporučujeme používat správce souborů cookie.


Rozhodné právo - soudní příslušnost

1/ Žijete-li mimo území Spojených států amerických: Tyto Podmínky užívání se řídí rozhodným právem platným ve státě vašeho bydliště. Nebude-li možné dosáhnout smírného řešení, budou veškeré spory předloženy příslušným soudům.


2/ Žijete-li ve Spojených státech amerických: Tyto Podmínky používání a veškeré případné spory, jež mezi námi mohou vzniknout, se budou řídit zákony státu New Jersey, bez ohledu na kolizní normy.


a) Povinné závazné rozhodčí řízení. Smluvní strany těchto Podmínek užívání souhlasí, že veškeré spory a stížnosti, které nelze vyřešit neformálním způsobem, a které se jakýmkoli způsobem vztahují k vaší koupi, naší službě, Internetovým stránkám / Aplikaci nebo těmto Podmínkám užívání či s nimi jakkoli souvisí, budou pravomocně a závazně řešeny v individuálním rozhodčím řízení. Nehledě na výše uvedené platí, že žádné spory nebo stížnosti týkající se patentů, autorského práva, ochranných známek, obchodních tajemství, ochrany soukromí nebo práv v souvislosti se zveřejňováním nebudou rozhodovány v rámci rozhodčího řízení; smluvní strany souhlasí, že takové spory budou řešeny výhradně státním či federálním soudem okresu Essex, New Jersey, s tím, že smluvní strany souhlasí, že těmto soudům náleží výlučná věcná a místní příslušnost. Smluvní strany tímto berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozhodčí řízení podle těchto Podmínek užívání se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení a federálními právními předpisy upravujícími rozhodčí řízení (nehledě na jakákoli ustanovení týkající se volby práva).

Rozhodčí řízení podle těchto Podmínek užívání bude vedeno Americkou asociací rozhodců (dále jen „AAA“). U stížností do výše 75.000,- USD (bez nákladů právního zastoupení, výdajů a údajných náhrad škody s represivní funkcí či sankcí) se použije Rozhodčí řád AAA pro spotřebitelské spory; u stížností nad 75.000,- USD se použije Rozhodčí řád AAA pro obchodní spory. Řády AAA jsou dostupné na adrese: https://www.adr.org.


Veškerá oznámení o zahájení rozhodčího řízení musí být zaslána poštou na tuto adresu:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
K rukám: Wendelynne Newton


b) Vzdání se práva podat hromadnou žalobu: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ MŮŽE KONAT VÝHRADNĚ NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI BEZ OPRÁVNĚNÍ ŘEŠIT JAKÉKOLI SPORY NA ZÁKLADĚ HROMADNÉ ŽALOBY NEBO NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ Z TITULU ÚDAJNÉHO ZMOCNĚNÍ JMÉNEM JINÝCH OSOB.
Nedohodnou-li se všechny smluvní strany písemně jinak, nebude možné jednotlivé spory spojovat ani konsolidovat. Žádný rozhodčí nález ani rozhodnutí nebude mít prekluzivní účinky v souvislosti se záležitostmi či nároky v rámci jakéhokoli sporu ve vztahu k jakékoli osobě, která není účastníkem rozhodčího řízení.
Je-li toto VZDÁNÍ SE PRÁVA PODAT HROMADNOU ŽALOBU považováno za nevykonatelné, lze domnělou žalobu předložit pouze příslušnému soudu bez poroty a nikoli soudu rozhodčímu.


c) Vzdání se práv, včetně práva na soudní řízení před porotou. Udělením souhlasu s rozhodčím řízením smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že se vzdávají svých práv uplatnit při řešení svých sporů jiný dostupný postup jako je žaloba nebo správní řízení. Pravidla pro konání rozhodčího řízení se liší. Není zde žádný soudce ani porota a možnost přezkoumání nálezu rozhodce je velmi omezená. OBĚ SMLUVNÍ STRANY SE DÁLE ZAVAZUJÍ ŽE BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BUDE NÁROK ŘEŠEN V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO PŘED SOUDEM, VZDÁVAJÍ SE OBĚ SVÉHO PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI NÁROKU NEBO SPORU.

X