Voorwoord

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verschaffen informatie over de regels die gelden voor het gebruik van de sites en applicaties die gepubliceerd worden door de Groupe SEB bedrijven en de regels die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens.


De term Groupe SEB betekent alle bedrijven die direct of indirect in eigendom zijn van SEB SA, statutair gevestigd aan 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130, Ecully, Frankrijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Lyon onder nummer 300 349 626.


Om te bepalen welke entiteiten binnen Groupe SEB verantwoordelijk zijn voor de Site of de Applicatie die u gebruikt, raden wij u aan om de Juridische Informatie die beschikbaar is op de Site of de Applicatie te bekijken.


De Groupe SEB bedrijven zijn houder van veel merken, in het bijzonder TEFAL: (of T-FAL afhankelijk van het land), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Voor meer informatie over Groupe SEB en haar merken, verwijzen wij u graag naar onze websitewww.groupeseb.com.


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen aangevuld worden door Speciale Voorwaarden die specifiek gelden voor de verschillende Sites / Applicaties.

Woordenlijst

Waar staan de gebruikte termen voor?

Applicatie
Betekent, indien van toepassing, deze mobiele applicatie, inclusief ingebedde applicaties in onze verbonden producten.


Recensie(s)
Betekent de recensies die u plaatst over onze producten en de hieraan gerelateerde video's en foto's die u toevoegt aan de Site / Applicatie wanneer deze functie beschikbaar is, en welke zichtbaar zijn voor alle gebruikers.


Gebruiksvoorwaarden
Betekent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de Site / Applicatie regelen.


Verkoopvoorwaarden
Betekent, indien van toepassing, de Algemene Verkoopvoorwaarden van goederen en/of diensten die beschikbaar zijn via de Site / Applicatie.


Opmerking(en)
Betekent elk bericht en elke tekst, video of foto die u toevoegt aan de Site / Applicatie, met uitzondering van de Recensies, en die zichtbaar zijn voor alle gebruikers.


Inhoud
Betekent alle audio en video bestanden, afbeeldingen, teksten, informatie, databases, Merk concepten, logos, technische en grafische oplossingen, verschijning, structuur en elk kenmerk al dan niet beschermt door een intellectueel eigendomsrecht of door bestaande of toekomstige wettelijke bepalingen, die we plaatsen op de Site / Applicatie en/of beschikbaar stellen aan u via de Site / Applicatie.


Cookies
Betekent tekstbestanden die in staat zijn om u te identificeren als klant en uw persoonlijke voorkeuren opslaan (bijvoorbeeld uw taalkeuze) en informatie gerelateerd aan uw bezoek aan onze Sites / Applicaties (inclusief clickstream data). Deze term omvat cookies en andere trackers.


Gegevens
Betekent de persoonlijke gegevens die we verzamelen via de Site / Applicatie, met andere woorden de informatie die u direct of indirect identificeert.


Merk(en)
Betekent de commerciële merken, logos, merken en andere namen waarvan de Groupe SEB bedrijven eigenaar zijn.


We, wij, onze, ons
Betekent het bedrijf of de bedrijven van Groupe SEB zoals opgenomen in de Juridische Informatie op de Site / Applicatie.


Dienst(en)
Betekent individueel of collectief elke dienst, en alle functies die hieraan gerelateerd zijn, die we gratis of in ruil voor een bedrag aanbieden op de Site / Applicatie.


Site
Betekent, indien van toepassing, deze website.


U, uw
Betekent elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die de Site / Applicatie bezoekt, doorzoekt of hiertoe toegang heeft al dan niet voor een professioneel doel.


De mogelijkheden geboden door de Site/Applicatie

Aanvaarding en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de Site / Applicatie gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere voorwaarden hierin of waarnaar verwezen wordt, die van kracht zijn op de dag van uw bezoek.


Als u niet akkoord gaat met een van de verplichtingen of voorwaarden die opgenomen zijn in de Gebruiksvoorwaarden, maakt u dan geen gebruik van de Site / Applicatie. Wij kunnen op elk moment alles of een deel van de Site / Applicatie, Diensten en/of de Gebruiksvoorwaarden aanpassen.


De Diensten die beschikbaar zijn via onze Sites en Applicaties zijn bestemd voor personen ouder dan 16 jaar. We verzamelen geen Gegevens die verstuurd zijn door een minderjarige.


Hoe kunt u gebruik maken van de Site / Applicatie?

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet vervreemdbaar recht om gebruik te maken van de Inhoud van de Site / Applicatie voor het enkele doel om de Site / Applicatie te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.


U verbindt zich ertoe om te voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.


In het bijzonder stemt u in om te voldoen aan de volgende regels:

 • De Site / Applicatie eerlijk en in overeenstemming met zijn doel te gebruiken;
 • De Site / Applicatie in zijn geheel of deels niet te kopiëren, te reproduceren, te verkopen, beschikbaar te stellen onder een licentie, te distribueren, te vervreemden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, daarvan afgeleide werken te produceren, te decompileren, voor te leggen voor reverse engineering, te demonteren, of te proberen om de broncode te achterhalen;
 • Het niet omzeilen of compromitteren van de veiligheid of de regels voor het gebruik van de gegeven Inhoud die gebruikt of toepast wordt voor een functie van de Site / Applicatie;
 • Geen virus, robot software of een sub route systeem te gebruiken om de werking van de Site / Applicatie of het gebruik van de Site / Applicatie door een ander persoon te verstoren of proberen te verstoren;
 • Geen onnauwkeurige of misleidende informatie te publiceren of in te voeren bij het gebruik van de Site / Applicatie;
 • Geen identiteit van een ander persoon aan te nemen;
 • Geen informatie te verzamelen over andere gebruikers voor het verzenden van commerciële aanbiedingen of een equivalent hiervan, of om ze op te nemen in een lijstdienst.

Met betrekking tot het schrijven en publiceren van Opmerkingen en/of Recensies, gaat u akkoord om:

 • Te allen tijde beleefd en respectvol met andere gebruikers om te gaan;
 • Geen Opmerkingen en/of Recensies te publiceren die schade toebrengen aan de rechten van derden of aan onze rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten;
 • Geen Opmerkingen en/of Recensies te publiceren die wellicht beschouwd kunnen worden als het aanzetten tot of het plegen van misdaden en overtredingen, het verspreiden van gewelddadige, beledigende, schadelijke, denigrerende, lasterlijke, racistische of revisionistische berichten, het niet vergoelijken van oorlogsmisdaden, met betrekking tot de verkoop van een illegaal product en/of dienst, het niet vergoelijken van terrorisme, het oproepen tot moord of aanzetten tot zelfmoord, van een pornografische of pedofiele aard, de veiligheid of de integriteit van de Staat of een territorium schaden, van welke aard dan ook, zonder dat deze lijst volledig is;
 • Deze Site / Applicatie niet te gebruiken voor het doel om uw eigen website / persoonlijke applicatie te publiceren of voor het verspreiden van ongevraagde commerciële berichten ("spam").

Publiceren van Opmerkingen en/of Recensies

U mag een Opmerking en/of Recensie toevoegen aan de Site / Applicatie.

We herinneren u eraan dat de Opmerkingen en/of Recensies en de informatie die u plaatst op de Site / Applicatie door andere gebruikers gezien kunnen worden.

De publicatie van Opmerkingen en/of Recensies moet voldoen aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde Moderation Charter waarnaar u moet verwijzen.

Elke Opmerking of Recensie die niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden wordt zonder kennisgeving en zonder het informeren of voorafgaand vragen van toestemming van de auteur verwijderd door onze beheerder.

Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor Opmerkingen en/of Recensies die beschikbaar worden gesteld via de Site / Applicatie en wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de Opmerkingen en/of Recensies.

Aan wie behoort de Inhoud die op de Site / Applicatie is gepubliceerd?

Inhoud

Onze rechten

De Inhoud die de Site / Applicatie bevat en de gerelateerde rechten zijn eigendom van Groupe SEB inclusief, maar niet beperkt tot, de Merken, ontwerpen, verschijningen, structuur, concepten, technische en grafische oplossingen, databases, software en hun broncodes, en de indeling en lay-out van deze functies, bestaande uit de Site / Applicatie en de Diensten, en/of die de basis vormen van de Site / Applicatie en de Diensten, en/of die doorgaan via de Site / Applicatie en de Diensten, en/of die ter beschikking worden gesteld via de Site / Applicatie of de Diensten.


Elke reproductie, representatie, aanpassing, wijziging, publicatie, verzending, onjuiste voorstelling van zaken, integratie op een andere site, commerciële exploitatie en/of geheel of gedeeltelijk hergebruik van de Site / Applicatie en/of van de Inhoud, door middel van elk proces, en in elk medium, is ten strengste verboden en kan een inbreuk opleveren op grond van de Franse Code voor Intellectuele Eigendomsrechten of elke andere toepasselijke wetgeving.


Opmerkingen en Recensies

Uw rechten

Uw Opmerkingen en Recensies zijn en blijven uw eigendom.


U garandeert dat u alle rechten op uw Opmerkingen en Recensies houdt en in het bijzonder dat deze geen inbreuk maken op de rechten van derden.


We informeren u dat de Opmerkingen en Recensies die u online plaatst worden opgenomen in de database voor de Site / Applicatie die door ons wordt beheerd.


Onze rechten

U verleent ons de volgende niet-exclusieve rechten ten aanzien van uw Opmerkingen en Recensies:

 • Het recht om alle of een deel van de Opmerkingen en Recensies op elk bestaand of toekomstig opslagmedium te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, weer te geven, te vertalen, en in het bijzonder op elke server of harde schijf, in elke vorm met gebruikmaking van elk proces of elke technologie, bekend of onbekend op deze datum, en met behulp van alle communicatiemiddelen, in het bijzonder het internet, inclusief websites van derden, Intranet, gedrukte vorm of gedrukte media;
 • Het recht om, in ruil voor betaling of kosteloos, sublicenties te verlenen voor de rechten die onder de bovenstaande licentie zijn verleend aan elke derde partij van onze keuze, voor zover het de hierboven genoemde bewerkingen betreft.

Deze rechten worden, op deze dag en in de toekomst, wereldwijd voor de gehele duur van het toepasselijke auteursrecht aan ons verleend voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.


Opmerkingen en Recensies die op onze Sites / Applicaties worden geplaatst mogen bijvoorbeeld ter promotie van onze producten op websites van derden met uw pseudoniem gereproduceerd worden.


Aansprakelijkheid

Wie is aansprakelijk voor het linken naar andere websites?

De Site / Applicatie kan via hyperlinks toegang geven tot andere websites en/of applicaties. We beheren deze sites en applicaties niet en we kunnen ook geen controle over de inhoud hiervan uitoefenen.


We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • De inhoud en de diensten die door applicaties en/of sites van deze derde partij worden verstrekt, of
 • Enige verzameling of verzending van gegevens, de installatie van cookies of enig ander proces met dezelfde doeleinden, uitgevoerd door deze sites of applicaties, of
 • Veiligheid of integriteit problemen met gegevens, hardware of software die u wellicht ervaart en elk gevolg of verlies dat kan ontstaan door gebruik van deze applicaties en/of sites van deze derde partij.

Uw gebruik van de applicaties en/of sites van deze derden kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden waarover wij geen controle hebben. Het gebruik van sites en/of applicaties van derden komt daarom voor uw eigen risico.


Wie is aansprakelijk voor toegang tot de Site / Applicatie?

We kunnen niet garanderen dat de Site / Applicatie vrij is van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd, noch dat de Site / Applicatie zal werken zonder onderbreking of uitval, noch dat deze compatibel is met alle soorten hardware. Om te controleren of de Applicatie compatibel is met uw mobiele apparaten, raden wij u aan om de compatibiliteitslijst te raadplegen die aan u beschikbaar wordt gesteld in het productinformatieblad op de Site.


De Site / Applicatie werkt via het internet en mobiele netwerken die buiten onze controle liggen. We zijn niet aansprakelijk voor het onbeschikbaar zijn van de Site / Applicatie of voor moeilijkheden met of het niet kunnen downloaden van of toegang verkrijgen tot de Inhoud en de Diensten.


De Dienst is mogelijk ontoegankelijk tijdens periodes van onderhoud, updates of wijzigingen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van toegang tot de Dienst als gevolg van een onderhouds-, update- of wijzigingshandeling van alle of een deel van de Diensten.


We houden ons het recht voor om op elk moment en om wat voor reden dan ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot de gehele of een deel van de Site / Applicatie, inclusief de Inhoud en de Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. We kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld als de Site / Applicatie niet beschikbaar is. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de Site / Applicatie tijdelijk of definitief te onderbreken. In het bijzonder als de activiteiten met betrekking tot de Site / Applicatie ophouden te bestaan of in het geval van collectieve insolventieprocedures.


In het geval dat wij aansprakelijk worden gesteld voor een verlies dat niet is opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden, is onze aansprakelijk beperkt tot concrete, reële, directe verliezen.


Privacy beleid

De bescherming van uw Gegevens is belangrijk voor ons. We nodigen u daarom uit om de volgende regels zorgvuldig te bestuderen en contact met onze functionaris voor gegevensbescherming op te nemen in het geval u vragen hebt: privacy@groupeseb.com.


De manier waarop uw Gegevens verwerkt worden kan verschillen, afhankelijk van het feit of ze worden verzameld via de Site of een Applicatie. Om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de Site / Applicatie die u gebruikt verwijzen wij u graag naar de Juridische informatie.


Welke gegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van de Site / Applicatie die u gebruikt verzamelen wij verschillende type Gegevens die betrekking hebben op de volgende elementen:


WEBSITES


Identificatiegegevens

(bijv. achternaam, voornaam, adres, e-mailadres)

Informatie over uw huishouden

(bijv. het aantal personen in uw huishouden, het aantal kinderen, burgerlijke status)

Aanmeldgegevens, cookies, technische gegevens

Geanonimiseerde gegevens

APPLICATIES


Applicaties met betrekking tot koken (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Identificatiegegevens

(bijv. achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

Informatie over uw huishouden

(bijv. het aantal personen in het huishouden, aantal kinderen, burgerlijke status)

Informatie over uw voedsel voorkeuren

Aanmeldgegevens, cookies, technische gegevens

Geanonimiseerde gegevens

Applicaties met betrekking tot huishoudproducten (My Smart Force, Pure Air)


Identificatiegegevens

(bijv. achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

Informatie over uw huishouden

(bijv. het aantal personen in het huishouden, aantal kinderen, burgerlijke status, huisdieren)

Aanmeldgegevens, cookies, technische gegevens

Geanonimiseerde gegevens


Geolocatiegegevens

(alleen voor de Pure Air applicatie)

Applicaties met betrekking tot persoonlijke verzorging (Body Partner)


Identificatiegegevens

(bijv. achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

Informatie over uw huishouden

(bijv. het aantal personen in het huishouden, aantal kinderen, burgerlijke status)

Aanmeldgegevens, cookies, technische gegevens

Welzijnsgegevens

(lengte, gewicht, lichaams metingen)

Geanonimiseerde gegevens

Zijn deze Gegevens verplicht?

U kunt de Site / Applicatie gebruiken zonder uzelf te identificeren of zonder dat u ons enige Gegevens verstuurd. Echter, sommige Diensten of functies zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met een account. Bovendien zijn sommige van deze Gegevens verplicht om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen. We zullen uw Gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.


Gronden voor de verwerking


U stemt vrijwillig in met de verwerking van uw Gegevens

We moeten uw Gegevens verwerken om te voldoen aan contractuele verplichtingen

De wet vereist dat wij deze Gegevens verzamelen

We verwerken uw Gegevens voor ons legitieme belang bij het voortdurend verbeteren van onze Diensten

Verplichte Gegevens zijn als zodanig aangegeven wanneer deze verzameld worden; andere Gegevens zijn optioneel.


Als u de verplichte Gegevens niet invult, dan is het niet mogelijk om:

 • toegang te krijgen tot alle of een deel van de Diensten van de Site / Applicatie;
 • de producten of Diensten die wij aanbieden te ontvangen.

Als u bovendien inlogt op de Site / Applicatie via een oplossing van een derde partij, in het bijzonder een sociaal netwerk, dan machtigt u ons om, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, de Gegevens waarvoor u openbaar delen via de paramaters van deze derde partij toestaat te verzamelen en te verwerken. We kunnen deze Gegevens daarom gebruiken om de informatie die we direct over u verzamelen aan te vullen.


Waarom verzamelen wij uw Gegevens?


Verzamelde gegevens

Doel

Gronden voor de verwerking

Om uw gebruikersaccount en uw logingegevens te creëren, als u al een account heeft op een andere Site / Applicatie van een ander Groupe SEB merk.
Voor meer informatie, verwijzen wij u naar het gedeelte over het enkelvoudige account.

Het gebruiken van informatie over uw gewoontes, gebruiken en gedrag om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen te sturen, met respect voor uw keuzes op dit gebied.

Om u informatie te verschaffen of een dienst aan te bieden die passend is bij uw locatie.

Om te reageren op uw zoekopdrachten en informatieverzoeken over de producten en diensten die we verkopen, inclusief via het gebruik van onze online chattool.

Voor het beheren van alle bestellingen die u geplaatst heeft via onze Sites / Applicaties en in het bijzonder om de bestelde producten te verzenden en volgen, facturen af te drukken en eventuele klachten te verwerken.

Om u gepersonaliseerde inhoud en aanbiedingen aan te bieden op de Site / Applicatie waarin u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Dit wordt gebaseerd op de geïnstalleerde Cookies. U kunt de installatie van deze Cookies op elk moment beheren, door te klikken op de link op elke pagina van de Site / in het menu van de Applicatie.

Om u vrijwillig deel te laten nemen aan vragenlijsten, onderzoeken of testen met betrekking tot onze producten of diensten.

Om u vrijwillig deel te laten nemen aan spellen of quizzen of voor het ontvangen van vergoedingen of sponsoraanbiedingen op de Site / Applicatie.

Om het gebruik dat van onze Sites / Applicaties wordt gemaakt te begrijpen en hun werking te verbeteren door het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie verwijzen wij naar het gedeelte over Cookies.

Om marktonderzoek te doen en trends te analyseren om onze producten en diensten te verbeteren. De gegevens die we verzamelen zijn niet in een dergelijke vorm dat we in staat zijn om u persoonlijk te identificeren. Deze informatie zal worden verwerkt in een geaggregeerde vorm. Dit betekent dat we zelf geen gebruikers kunnen identificeren. De informatie kan gecombineerd worden met andere geaggregeerde gegevens die gekoppeld zijn aan andere gebruikers en met gegevens verzameld door andere entiteiten van onze Groep.

Het beheren van uw abonnement op een mailinglijst (nieuwsbrief).

Om u toe te staan om informatie van onze Sites / Applicaties per e-mail of op sociale netwerken te delen. Voor meer informatie over de functies voor het delen op sociale netwerken verwijzen wij u graag naar het gedeelte over Cookies.

Om u toe te staan om Opmerkingen of Recensies op onze Sites / Applicaties achter te laten.

Wat is het enkelvoudige account?

Wij bieden een unieke versimpelde gebruikerservaring.


Wanneer u een gebruikersaccount creëert op een Site of Applicatie die behoort tot een van de Groupe SEB merken kunt u gebruikmaken van hetzelfde account om in te loggen bij een andere Site of andere Applicatie van hetzelfde merk of van een ander Groupe SEB merk.


Evenzo kunnen wij wanneer u voor de eerste keer een account creëert op een Groupe SEB site of Applicatie de daaraan voorafgaande door u verstrekte Gegevens verzamelen, zodat we uw account aan kunnen vullen. U hebt ons bijvoorbeeld Gegevens gegeven wanneer u onze Klantenservice heeft gebeld, door deelname aan een marketingcampagne of door u aan te melden voor een nieuwsbrief van een van de Groupe SEB merken.


Dit maakt het voor u gemakkelijker om u te registreren, aangezien u niet wederom informatie in hoeft te vullen die u al aan ons gegeven heeft.


Het enkelvoudige account kan gebruikt worden voor het beheren van uw Gegevens, om in één keer uw marketing keuzes en voorkeuren etc. door te geven voor, op uw klantenpagina, voor alle merken waarvoor u als gebruiker wordt gezien.


Wie heeft toegang tot mijn Gegevens?

We delen alleen Gegevens indien dit strikt noodzakelijk is en alleen aan de volgende derden:

 • onze partnerbedrijven, alleen als u daarmee akkoord bent gegaan;
 • onze leveranciers, om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen of om namens ons een taak te vervullen (inclusief verkoopondersteuning, reclame, marktonderzoek of klantenservice, accountbeheer, levering van producten of diensten nu en in de toekomst, prijstrekkingen, wedstrijden of promoties);
 • aan onze service provider voor het beheren van de Recensies. Onze dienstverleners zullen toegang hebben tot de gegevens die u verzendt wanneer u een review doorstuurt.
 • aan de koper van ons bedrijf in het geval van een overname;
 • aan een derde partij indien bedongen of toegestaan door de wet, of op grond van een wettelijke bepaling, gerechtelijk bevel of verordening, of indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is als onderdeel van een onderzoek of procedure binnen het nationale grondgebied of in een ander land.

Tot slot, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (in het bijzonder artikel 6 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming en overweging 48 van dezelfde verordening) mogen wij voor interne administratieve doeleinden Gegevens delen binnen de bedrijven van Groupe SEB.


Als een overdracht zoals hierboven beschreven plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, dan zullen we de nodige maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen conform de geldende wetgeving. Indien u zich buiten de Europese Unie bevindt, dan zullen uw Gegevens verzonden worden binnen de Europese Unie waar ze verwerkt zullen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.


Hoe lang zullen jullie mijn Gegevens bewaren?

Wij bewaren uw Gegevens voor de duur van de commerciële relatie en zo lang als noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Na deze periode zullen we alleen uw Gegevens bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, of om ons in staat te stellen bewijs te leveren van het bestaan van een recht of een contract.


Mijn rechten op mijn Gegevens

Wat zijn mijn rechten?

Wij garanderen u, in overeenstemming met de van toepassing zijn wettelijke bepalingen, de volgende rechten:


Recht van toegang


U kunt toegang vragen tot al uw Gegevens of een deel hiervan.


Recht op correctie


U kunt ons vragen om al uw Gegevens of een deel hiervan dat mogelijk onnauwkeurig of niet actueel is te corrigeren.


Recht op verwijdering


U kunt ons vragen om al uw Gegevens of een deel hiervan, in het bijzonder de Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, te verwijderen. Dit is ook mogelijk als u uw toestemming voor het verwerken van de Gegevens intrekt.


Recht van bezwaar


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens voor de doeleinden van de legitieme belangen die wij nastreven. We willen echter uw aandacht vestigen op het feit dat ongeacht uw verzoek we mogelijk doorgaan met het verwerken van uw gegevens als hiervoor legitieme of dwingende redenen zijn die de verwerking ervan rechtvaardigen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.


Recht op beperking


U kunt verzoeken dat uw Gegevens slechts op een beperkte manier verwerkt worden (dus geen verwerking, maar alleen opslag) in de volgende gevallen:
1) gedurende de vereiste periode voor het controleren van de juistheid van uw Gegevens die volgt op uw bezwaar dat de Gegevens niet juist zijn;
2) als u denkt dat de verwerking illegaal is en vervolgens verzoekt dat er beperkt gebruik wordt gemaakt van de Gegevens in plaats van de verwijdering hiervan;
3) als het voor ons niet langer nodig is om uw Gegevens te verwerken maar u deze Gegevens nog nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van uw rechten;
4) als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Gegevens en u het gebruik hiervan wilt beperken terwijl er controles uitgevoerd worden om vast te stellen of er legitieme redenen zijn die rechtvaardigen dat wij doorgaan met het verwerken van uw Gegevens.


Recht op portabiliteit


U kunt verzoeken dat uw Gegevens geëxporteerd worden naar een derde wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw Gegevens of wanneer uw Gegevens verzameld zijn voor de uitvoering van een contract.


Recht op het intrekking van toestemming


voor verwerkingen waarvoor toestemming vereist is () u kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.


Recht om uw gegevens te beheren na uw overlijden


U hebt het recht om ons uw instructies te sturen over wat wij met uw Gegevens moeten doen na uw overlijden.


Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door te klikken op de link met betrekking tot het beheren van gegevens op uw klantenpagina, door direct naar de "Contact" pagina te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer zoals weergegeven op de Site / Applicatie.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Uw marketingvoorkeuren

In overeenstemming met uw voorkeuren kunt u promotionele en commerciële aanbiedingen ontvangen waarin u, gebaseerd op uw profiel, waarschijnlijk interesse heeft, over producten en diensten die aangeboden worden op de Sites en Applicaties van een of meer van de Groupe SEB merken en worden verstuurd per post, e-mail, SMS, via push-meldingen en via onze partners.

U kunt er op elk moment voor kiezen om deze marketing berichten niet langer te ontvangen. U kunt zich afmelden via de link in het bericht, via de parameters op uw smartphone of tablet voor push-meldingen of door in te loggen op uw klantenpagina.


Veiligheid van persoonsgegevens

Wij waarderen de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die we over u verzamelen en bewaren.We nemen alle redelijke stappen om alle informatie die we over u bezitten te beschermen tegen misbruik, tussenkomst en verlies, alsook tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.Uw bank- of kredietkaartgegevens worden niet in onze database geregistreerd.Alle bank- en kredietkaartgegevens worden verwerkt door onze externe leverancier voor financiële diensten en alle transmissies of overdrachten van dergelijke financiële gegevens zullen alleen met SSL-bescherming worden uitgevoerd.


Cookies

Beheren van Cookies

Gedurende uw gebruik van de Site / Applicatie kunnen er Cookies geïnstalleerd worden op uw apparaat. In het bijzonder op uw computer, tablet of smartphone.

Ons gebruik van Cookies is onderworpen aan uw uitdrukkelijke, voorafgaande, specifieke toestemming die u geeft voordat deze geïnstalleerd worden op uw apparaat. We verkrijgen uw toestemming via een scherm die duidelijke en expliciete informatie bevat over de doelen waarvoor de Cookies gebruikt zullen worden en over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van Cookies.

Door uw toestemming te geven gaat u akkoord met het gebruik van de Cookies in overeenstemming met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van de Cookies, dan kunt u deze deactiveren door de instructies die onderaan de pagina "How can I deactivate optional Cookies" staan te volgen.


Wat is een Cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die in staat zijn om u te identificeren als klant en uw persoonlijke voorkeuren opslaan (bijvoorbeeld uw taalkeuze) en technische informatie (inclusief clickstream data).

We kunnen ook gebruikmaken van web tags, ook wel bekend als “pixel tags” of “Clear GIF” of vergelijkbare technieken om te controleren hoe u onze Site / Applicatie gebruikt en om te zien welke pagina's van de Site / Applicatie u bezoekt.


We integreren ook "Software Development Kits" ("SDK's") in onze toepassingen om functies uit te voeren die gelijkaardig zijn aan cookies en web beacons.SDK's verzamelen bijvoorbeeld technische informatie en gebruiksinformatie zoals identificatiegegevens van mobiele toestellen en uw interacties met onze toepassingen.


Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij kunnen cookies gebruiken om uw browser of toestel te herkennen, uw voorkeuren op te slaan, bepaalde functies te verstrekken en informatie te verzamelen over uw interacties bij ons, met onze inhoud en over onze communicatie.Wanneer we bijvoorbeeld met u communiceren via HTML-e-mail, informeren web beacons ons over uw activiteit, inclusief of u onze e-mail hebt ontvangen en geopend, op een link hebt geklikt of anderszins gebruik heeft gemaakt van onze inhoud. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere eerder verzamelde informatie.


Welke Cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende soorten Cookies op de Site / Applicatie:


Cookies waarvoor u geen toestemming moet geven.


“Noodzakelijke” Cookies staan u toe om toegang te krijgen tot de essentiële functies van de Site / Applicatie. Ze zijn nuttig om onze Sites / Applicaties te verstrekken, te ontwikkelen, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren (bijv. om de inhoud van uw winkelkarretje te onthouden). "Personalisatie" Cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze maken het gemakkelijker de Site / Applicatie te gebruiken en maken uw ervaring gebruikersvriendelijker (bijv. om de geselecteerde taal te bewaren). U kunt ze verwijderen via de parameters op uw browser, maar u zult de Site / Applicatie zonder deze Cookies niet langer correct kunnen gebruiken.


Cookies waarvoor uw toestemming nodig is


Cookies met klantspecifieke aanpassing van de content maken het mogelijk de vertoning van producten en diensten te personaliseren volgens uw navigatie op onze Site / Applicatie.


“Publieksmeting” Cookies staan ons toe om verkeer, prestaties van onze promotionele content, trends, toepassingen, het gebruik en elke storing van de Site / Applicatie te analyseren en de manieren waarop onze Sites / Applicatie worden gebruikt te begrijpen. Dit helpt ons met het verbeteren van uw gebruikerservaring, het ontwerp en de inhoud van de Site / Applicatie, zodat ze voldoen aan uw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics . U vindt informatie over de manier waarop Google informatie gebruikt die via de Site wordt verzameld door deze link te volgen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


“Advertentie” Cookies stellen ons en onze dochterondernemingen, partners of externe partijen zoals sociale netwerken (bijv. Facebook) in staat producten en diensten aan te bieden, op de markt te brengen en te promoten. Ze worden gebruikt om u gepaste reclame te sturen in verband met uw interesses, zoals getoond op onze Site of tijdens het surfen op het Internet. Als u advertentie cookies niet toestaat, dan zult u alleen niet op u afgestemde advertenties zien op onze Site / Applicatie of op het Internet, inclusief op sociale netwerken. Cookies kunnen ook de prestaties vergemakkelijken, beheren en meten van reclameboodschappen die door ons of via ons op het scherm worden getoond of uitgezonden. Ze maken ook de beperking van reclame of de selectie van doepublieken mogelijk, vooral op sociale netwerken. In sommige gevallen worden de gegevens die worden afgeleid van Cookies vervolgens gecombineerd met persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres) die u ons hebt verstrekt toen u een account aanmaakte of deelname aan een commerciële operatie, als u hebt aanvaard gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen en informatie te ontvangen. Advertentiecookies kunnen worden gebruikt door onze partners of door externe providers. Als u "Advertentie" Cookies weigert, zal er nog steeds niet gerichte reclame op onze Site / Applicatie of op het Internet worden getoond.


Social media” Cookies worden gebruikt om u in staat te stellen uw mening te geven over onze Site / Applicatie over sociale netwerken te delen, of om de content te delen (bijv. "Delen" of "Vind ik leuk"-applicatieknoppen of stellen u in staat uw account aan te maken vanuit een "Social Connect". De social media uitgevers slaan hiervoor Cookies op uw apparaat op. Hierdoor verkrijgen en ontvangen zij informatie over uw gebruik van deze dienst om inhoud te delen.


Hoe kan ik optionele Cookies deactiveren?

De eerste keer dat u de Site / Applicatie bezoekt krijgt u een scherm te zien die u informeert over het bestaan van deze Cookies en bent u uitgenodigd om uw voorkeuren aan te geven.


U kunt de installatie van al deze Cookies op elk moment beheren door te klikken op de link op elke pagina van de Site of in het menu van de Applicatie.


U kunt de installatie van optionele cookies van derden weigeren in uw browserinstellingen. Het is zelfs mogelijk dat uw browser de installatie van optionele cookies van derden standaard voorkomt.Wij geven echter geen garanties over de doeltreffendheid van dergelijke instellingen.Om ervoor te zorgen dat u de volledige controle hebt over het beheer van de cookies die op onze site / in onze toepassing worden gebruikt, raden we aan om de cookie manager te gebruiken.


Toepasselijk recht – Bevoegde jurisdictie

1/ Als u buiten de Verenigde Staten woont: Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het toepasselijke recht van uw woonplaats. Als een minnelijke schikking niet bereikt kan worden, dan zal het geschil worden doorverwezen naar de bevoegde rechtbank.


2/ Als u in de Verenigde Staten woont: de wetten van de Staat New Jersey, ongeacht principes van conflict van wetten, zullen gelden voor deze algemene gebruiksvoorwaarden en voor elk geschil dat mogelijk tussen ons kan ontstaan.


a) Verplichte bindende arbitrage. De partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden komen overeen dat een definitieve en bindende arbitrage op individuele basis het enige en exclusieve forum zal zijn, een rechtsmiddel voor alle geschillen en vorderingen die niet informeel opgelost kunnen worden en die op enige manier ontstaan naar aanleiding van een aankoop, een dienst, de Site/de Applicatie of deze Gebruiksvoorwaarden. Niettemin het voorgaande, zullen geschillen of vorderingen met betrekking tot octrooien, auteursrechten, merken, bedrijfsgeheimen, privacy of publiciteitsrechten niet door middel van arbitrage opgelost worden. In plaats daarvan komen partijen overeen dat zulke geschillen uitsluitend opgelost zullen worden door de nationale of federale rechtbank van Essex County, New Jersey. Partijen geven toestemming voor deze exclusieve jurisdictie en de gekozen plaats van deze rechtbanken. De partijen erkennen en zijn het erover eens dat de Federal Arbitration Act en de Federal Arbitration law van toepassing zijn op arbitrage volgend uit deze Gebruiksvoorwaarden (ondanks enige andere rechtskeuze).

Arbitrage onder deze Gebruiksvoorwaarden zal uitgevoerd worden door de Amercian Arbitration Association (de "AAA"). Op vorderingen van minder dan of gelijk aan $75,000 (exclusief advocaatkosten, kosten, vermeende punitieve schadevergoedingen of boetes) zullen de Consumer Arbitration Rules van de AAA van toepassing zijn. Op vorderingen van meer dan $75,000 zijn de Commercial Arbitration Rules van de AAA van toepassing. De regels van de AAA zijn beschikbaar via https://www.adr.org.


Elke kennisgeving van arbitrage dient naar het volgende adres te worden gestuurd:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Afstand van collectieve acties: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT, ZAL DE ARBITRAGE ALLEEN ZIEN OP INDIVIDUELE ARBITRAGES. ZONDER HET RECHT OM GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN IN COLLECTIEVE ACTIES OF OP BASIS WAARBIJ DE VORDERINGEN NAMENS EEN VERTEGENWOORDIGER WORDEN INGESTELD.
Geschillen mogen niet samengevoegd of geconsolideerd worden, tenzij hiermee schriftelijk wordt ingestemd door alle partijen. Geen enkele uitspraak of beslissing volgend uit de arbitrage heeft enig preventief effect op kwesties of vorderingen in een geschil met iemand die geen partij is in de arbitrage.
In het geval dat DE AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES niet afdwingbaar wordt bevonden, dan kan elke vermeende collectieve actie alleen doorgang vinden bij een rechtbank of in een bevoegde jurisdictie zonder jury en niet door middel van arbitrage.


c) Afstand van rechten, inclusief een proces voor een jury. Partijen begrijpen en gaan akkoord dat ze, door akkoord te gaan met arbitrage, afstand doen van hun rechten om gebruik te maken van andere beschikbare oplossingstrajecten, zoals een procedure bij de rechtbank of een administratieve procedure. De regels die gelden in arbitrage zijn anders. Er is geen rechter of jury en de beoordeling van de beslissing van de arbiter is zeer beperkt. WE GAAN BEIDEN VERDER AKKOORD DAT DE VORDERING OPGELOST ZAL WORDEN DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE OF BIJ DE RECHTBANK. PARTIJEN DOEN ALLEBEI AFSTAND VAN HUN RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY VOOR ALLE VORDERINGEN OF GESCHILLEN.

X